Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Pelno nesiekiančių subjektų, kurie nepriskirti viešojo sektoriaus subjektams, apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas

Mokymų aprašymas: Ši mokymų programa yra skirta supažindinti su apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimais, ne pelno siekiantiems subjektams, kurie apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gautos turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis.
Tikslinė auditorija: Buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių darbuotojai ir kiti asmenys tvarkantys, asociacijų, viešųjų įstaigų, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų, kitų bendrijų, labdaros ir paramos fondų, politinių partijų ir kitų ne pelno subjektų apskaitą.
Lektorė: Laimutė Kazlauskienė – Vilniaus universiteto apskaitos ir audito katedros lektorė.
Mokymų planas
1. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo turto ir atsargų apskaita.
Turto įsigijimas, neatlygintinai gauto turto įvertinimas ir registravimas apskaitoje, nusidėvėjimas, amortizacija, remontas, esminis pagerinimas, pardavimas ir nurašymas. Išsinuomoto ir pagal panaudos sutartis valdomo turto apskaita.
2. Pajamų ir sąnaudų apskaita
Pajamų už suteiktas paslaugas, kitų pajamų ir finansavimo pajamų pripažinimas, registravimas apskaitoje ir pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje.
3. Finansavimo sumų apskaita.
Finansavimo sumų samprata ir apskaita. Tikslinis valstybės, savivaldybės biudžeto finansavimas, Europos Sąjungos lėšos projektų vykdymui. Gautos paramos apskaita. Neatlygintinai gautų paslaugų, turto panaudos ir savanorių darbo įvertinimas. Kitiems subjektams suteiktos labdaros ir paramos apskaita. Neliečiamojo kapitalo ir jo investicijų apskaita.
4. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita.
Dalininkų kapitalo registravimas, rezervų sudarymas ir panaikinimas. Įsipareigojimų pripažinimas, registravimas apskaitoje ir pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje.
5. Finansinių ataskaitų: balanso, veiklos rezultatų ataskaitos ir aiškinamojo rašto parengimas ir pateikimas Juridinių asmenų registrui.
Balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos parengimo praktinių pavyzdžių analizė, pasitaikančios klaidos.
Aiškinamojo rašto reikšmė ir praktinio rengimo pavyzdžiai. Informacijos apie gautą paramą, jos panaudojimą ir kitiems asmenims suteiktą labdarą ir paramą atskleidimas aiškinamajame rašte.

TRUKMĖ: 8 ak. val.
Vieta: Vilnius
Data: 2018 m. spalio 15 d.
KAINA: LBAA nariams 80 eur ( su pietumis);
ne LBAA nariams 100 eur. (su pietumis)

Sąskaita išankstiniam apmokėjimui. Suteikus mokymo paslaugą, sąskaitos išrašomos iki sekančio mėnesio 10d.
*Registracija uždaroma surinkus 20 žmonių grupę, bet  ne vėliau nei 2 dienos iki mokymų pradžios.

Darbotvarkė  
9:00-11:15 Paskaita
11:15-12:00 Pietų pertrauka
12:00-13:30 Paskaita
13:30-13:45 Pertrauka
13:45-16:00 Paskaita

Registracija