Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Žinutė turintiems nuosavybę prie Baltarusijos sienos

2021 08 12

2021-08-10 užregistruotas Fizinio barjero LR teritorijoje prie ES išorės sienos su Baltarusija įrengimo įstatymo projektas, kuriam jau pritarė Vyriausybė (laukia Seimo balsavimo). Pritarus projektui nereikės skelbti karinės padėties, kad valstybės reikmėms būtų naudojamas privatus turtas, kuris yra būtinas projekto įgyvendinimui.
Kelios ištraukos:
– “žemė gali būti paimama visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų arba valstybinės žemės nuomos ir (ar) panaudos sutartys gali būti nutraukiamos prieš terminą Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis”.
– “Nuostoliai, kuriuos dėl servituto nustatymo ir (ar) asmenų veiklos, atliekant su fizinio barjero ir statinių ar įrenginių, susijusių su projekto įgyvendinimu, įrengimu susijusius darbus, patiria žemės savininkas ar jos naudotojas, atlyginami LR nustatyta tvarka. Ginčai dėl nuostolių atlyginimo neturi įtakos žemės servituto nustatymui ir naudojimuisi juo”.

Įstatyme nustatoma, kad už paimtą turtą ar servitutą gali būti atlyginta.
Kelio servitutas gali neleisti naudotis keliu gyventojams ir gali būti taikomas, jei bus reikalinga sienos saugumui užtikrinti.
Pirkimai, skirti projekto įgyvendinimui, būtų atliekami neskelbiamų derybų būdu.
– Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo projektas. Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8a8379e0f9d311ebb4af84e751d2e0c9
– Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 9, 13, 15, 17, 18, 24, 28, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5a0f45c0f9d611ebb4af84e751d2e0c9

2021/08/05 žemės paėmimo visuomenės poreikiams pakeistos taisyklės pradės galioti nuo 2021-11-01.Taisyklės nustatoma kompensacijos skaičiavimo tvarka, kada ji yra mokama ir kada nemokama. Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/22d6a810f5de11ebb4af84e751d2e0c9

2021-08-10 užregistruotas karinės jėgos naudojimo statuto įstatymo projektas, kuriam pritarus nereikės įvesti karinės padėties (užteks ekstremalios +kt. leidimai), kad kariams būtų suteiktos šios teisės:
1) duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams;
2) persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą;
3) laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą;
4) tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus;
5) atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą;
6) sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą;
7) panaudoti specialiąsias priemones.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2dded2a0f9d511ebb4af84e751d2e0c9

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/dd423e60f5f911ebb4af84e751d2e0c9

https://lrv.lt/lt/naujienos/fizinio-barjero-lietuvos-ir-baltarusijos-pasienyje-irengimui-atskiras-istatymas


Nuo 2021-08-09 atnaujintas šalių sąrašas iš kurių atvykus privalomas NVSC anketos pildymas, COVID-19 tyrimas ir:

  1. yra privaloma 10d. saviizoliacija: 16 ES šalių ir 176 kitos šalys (Turkija, Baltarusija ir pan.)
  2. 16 šalių, iš kurių atvykus nereikia įzoliacijos, bet reikalingas anketų pildymas ir COVID-19 tyrimas
    Lietuva yra geltonojoje zonoje, tai reiškia, kad iš Lietuvos atvykstantiems nereikalinga 10d. izoliacija.
    Izoliuotis nereikia paskiepytiems pagal visą vakcinacijos schemą arba persirgusiems asmenims, yra ir kitų išimčių, kurios skelbiamos čia: https://nvsc.lrv.lt/isimtys
    Jei darbuotojui grįžus iš atostogų reikia izoliuotis ir jis negali dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys už izoliacijos dienas neturi mokėti darbo užmokesčio. Be to darbuotojas už tas dienas negaus ligos išmokos. Jei darbuotojas pateiks prašymą dėl apmokamų atostogų pratęsimo ir darbdavys sutiks jas pratęsti, jis gaus atostoginius.

Daugiau: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-pirmadienio-izoliacija-privaloma-keliautojams-is-estijos-islandijos-svedijos-ir-suomijos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e663da0f6bf11eb9f09e7df20500045


Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) keitimas, 9 d.

Atsiras finansinių ataskaitų, pateiktų RC, tikrinimas.
Registrų centre bus skelbiama informacija apie finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarką ir kokia institucija atliks šią stebėseną konkrečiai įmonei.
Įdomus punktas. Pagaliau bent kažkas (spėjame, kad AVNT) iš valstybės institucijų pradės tikrinti ataskaitų kokybę.
Dabartiniu metu niekas iš valstybės institucijų netikrina finansinių ataskaitų, pateiktų registrų centrui, kokybės.
Teisės aktų projektų pakete minima, kad šis dalykas gali papildomai kainuoti biudžeto lėšas.
AVNT prie paketo yra pateikusi pastabą, kad gali nespėti parengti reikalingus dokumentus iki nustatytos 2022-01-31 datos.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dc7cae51eade11eb866fe2e083228059


Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) keitimas, 10 d.

Kiti įmonių veiklą reglamentuojantys pakeitimai (ABĮ, MBĮ):
1. Uždrausta paskirstyti įstatinio kapitalo dalį, kuri buvo suformuota iš perkainavimo rezervo. Perkeltos Apskaitos direktyvos nuostatos draudžiančios paskirstyti pelną iš perkainavimo rezervo, kol balanse yra perkainuotas turtas susijęs su šiuo perkainavimo rezervu. Šį dalyką Lietuva turėjo labai senai padaryti. Siūloma AB įstatymo redakcija leidžia panaudoti visą įstatinį kapitalą be dalies, kuri buvo suformuota iš perkainavimo rezervo, išsimokant visą minimalų įstatinį kapitalą per pelno paskirstymą, paliekant tik perkainuotos dalies kapitalą. Po tokio kapitalo sumažinimo, gali atsitikti taip, kad bendrovės nuosavas kapitalas bus lygus 0 arba net bus neigiamas, nes perkainuotas turtas buvo parduotas ne už perkainuotą vertę, bet už įsigijimo kainą dėl ko reikėjo parodyti perkainavimo nuostolius.
2. Mažosios bendrijos likvidavimo atveju, kai jį inicijuoja ne MB nariai (bankrotas), finansines ataskaitas reikės pateikti registrų centrui per 4 mėnesius, kai kitais atvejais per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Kodėl prailginami ataskaitų teikimo terminai, kai jų poreikis yra didesnis nei įprasta, sunku atsakyti. Gali būti, kad čia buvo bankroto administratorių įtaka ir negebėjimas organizuoti apskaitos darbo taip, kad ataskaitos būtų sudarytos ir pateiktos Registrų centrui iki kovo 31d.

Yra tik vienas mokestinis pakeitimas įtrauktas į BAĮ keitimo paketą:
Atsisakoma reikalavimo gauti leidimą iš VMI dėl LIFO atsargų apskaitos metodo taikymo, kai pripažįstami leidžiami atskaitymai dėl atsargų nurašymo. Įmonė galės taikyti tokius atsargų įkainojimo būdus, kokie yra nustatyti apskaitos standartuose (LFAS) ir jie visi bus pripažįstami, kaip leidžiami atskaitymai.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dc7cae51eade11eb866fe2e083228059


Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) keitimas, 11 d.

Numatomi kitų poįstatyminių teisės aktų pakeitimai ar jų panaikinimas:
I. Priimtiems įstatymams įgyvendinti reikės priimti:
1.1. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos tvirtinamą valstybės ir savivaldybių turto, kurio erdviniai duomenys yra Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje, apskaitos registrų duomenų susiejimo su šios informacinės sistemos erdviniais duomenimis, tvarką nustatantį teisės aktą;
1.2. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos tvirtinamą Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarką nustatantį teisės aktą;
1.3. Finansų ministro įsakymu tvirtinamą naują pelno nesiekiantiems subjektams taikomą LFAS.
II. Priimtiems įstatymams įgyvendinti reikės Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai įstaigai (AVNT?) parengti:
2.1. Rekomendacijas dėl apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimo;
2.2. Rekomendacijas dėl vidaus kontrolės organizavimo;
2.3. Rekomendacijas apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams dėl apskaitos paslaugų teikimui taikomos darbo organizavimo ir kontrolės tvarkos;
2.4. Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinę formą;
2.5. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimo akto, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas, pavyzdinę formą.
Tarp lydinčių dokumentų yra AVNT raštas su prašymu nukelti teisės aktų priėmimo terminus, nes jiems bus sudėtinga spėti atlikti pavestus darbus.
III. Iki įstatymų įsigaliojimo turės būti pakeisti:
3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“; Nes visa reikalinga informacija privačiam sektoriui perkelta į LRFAĮ, daug punktų naikinama, liks tvarka tik dėl viešo sektoriaus įmonių.
3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“; Bus keičiama atsižvelgiant į LRFAĮ nuostatas.
3.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“; Bus keičiama, atsižvelgiant į LRFAĮ nuostatas dėl dokumentų, registrų formos ir rekvizitų.
3.4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K372 „Dėl Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“; Turėtų būti parengtas naujas LFAS dėl pelno nesiekiančių asmenų apskaitos ir ataskaitų sudarymo. Neturėtų reikšmingai keistis nuostatos, nes prieš du metus jau buvo viskas kardinaliai pakeista.
IV. Turės būti pripažinti netekusiais galios:
4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“; Nes visa reikalinga informacija perkelta į LRFAĮ, daug punktų naikinama.
4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo (išsiuntimo) ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims tvarkos patvirtinimo“; Nes nuostatos perkeliamos į LRFAĮ.
4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 1022 „Dėl Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo taisyklių patvirtinimo“; Nes nebus reglamentuojama, reikės pačiai įmonei nusistatyti tvarką.
4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dc7cae51eade11eb866fe2e083228059


Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) keitimas, 12 d.

Dokumentų saugojimas ir e-sąskaita.
E-sąskaita bus privaloma, jei pardavimas yra viešo sektoriaus juridiniams asmenims arba pirkimas buvo vykdomas per viešuosius pirkimus. Verslui tai kainuos papildomai, nes yra 0,28 Eur mokestis už kiekvieną įkeltą sąskaitą. Išrašančiam ir gaunančiam e-sąskaitas, per E. sąskaita, nereikės jų saugoti jokioje formoje. Dabar reikėjo saugoti e-formoje, nors dokumentas buvo įkeltas į E. sąskaita.
Yra pažadas, kad nuo 2023m. sąskaitų įkėlimas į E. sąskaita būtų nemokamas ir bus įmanoma jas teikti per mobilų telefoną.
Jei sąskaita nebus įkelta į E. sąskaita sistemą, įmonės vadovui gali būti paskirta bauda nuo 60 Eur iki 1500 Eur (ANK pakeitimas).
Taigi nuo 2022-05-01 e-sąskaitą turės pateikti ir turgaus prekybininkas, jei jis parduos gėles savivaldybei ar ministerijai.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dc7cae51eade11eb866fe2e083228059


Mes vis dar kupini geriausių įspūdžių po LBAA renginio „Buhalterio diena po karantino“!
Tariame didelį AČIŪ:
LBAA įkūrėjui Jonui Mackevičiui – už sveikinimus, įžvalgas ir eiles!
VMI prie FM viršininkei Editai Janušienei – už gražius žodžius ir nuostabią dovaną!
VK valstybės kontrolieriui Mindaugui Macijauskui – už įdomų ir informatyvų pranešimą!
Visiems kolegoms – už aktyvų dalyvavimą diskusijoje apie buhalterių prestižą ir smagų laiką kartu!

Nepraleiskite progos kitais metais smagiai pažymėti Buhalterio dieną kartu su LBAA!

bd_2021

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“