Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2022 07 12

LR finansų ministerija, siekdama išanalizuoti su pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių subjektų (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus) finansinių ataskaitų kokybe susijusius klausimus, sudarė du klausimynus apie finansinių ataskaitų kokybę ir ją lemiančius veiksnius.

Vienas klausimynas yra skirtas finansinių ataskaitų rengėjams, kuriais gali būti subjekto darbuotojas, apskaitos paslaugas teikiantis subjektas arba subjekto vadovas.

Kitas klausimynas yra skirtas finansinių ataskaitų naudotojams – (potencialiems) investuotojams, (potencialiems) verslo partneriams, bankams, kitoms finansų įstaigoms, dalininkams, akcininkams, labdaros ar paramos teikėjams, kitiems finansavimo teikėjams, mokslininkams.

Kviečiame iki 2022.08.01 sudalyvauti apklausoje: https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe


2022-07-07 priimtas atsiskaitymo grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pakeitimas pagal kurį nuo 2022-11-01 yra uždrausta atlikti mokėjimus grynais pinigais, kurių vertė viršija 5000 Eur.
Koks valiutos kursas būtų taikomas valiutiniams atsiskaitymams bus puiki vieta ginčams, nes LR mokėjimų įstatymas sako:
“Pagrindinis valiutos keitimo kursas – valiutos keitimo kursas, kurį nurodo mokėjimo paslaugų teikėjas arba skelbia viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurį keičiama valiuta.”
O tai reiškia, kad valiutinis atsiskaitymas gali būti įvertintas Eur skirtingais kursais.
Akcentai:
Įstatymo pakeitimas liečia visus gyventojus
Nebuvo jokio svarstymo su visuomene. O visuomeninių organizacijų pateiktos pastabos pažeidžiant teisėkūros įstatymą net nebuvo įtrauktos į projekto svarstymą.
Čia suvestinė apie gautus pasiūlymus, kurių tarpe nėra nei vieno iš visuomenės: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3777a6f0f2ba11ecbfe9c72e552dd5bd
LBAA taip pat 2022-04-26 teikė pasiūlymą, bet jis nebuvo įtrauktas į svarstymą kaip ir kitų visuomenės atstovų pasiūlymai.
Tai pirmas toks projektas iš kurio yra pašalinti visi visuomenės pasiūlymai ir buvo nuspręsta pažeisti teisėkūros įstatymą.
Apie pokytį:
Jeigu atsiskaitymai pagal susitarimą bus atliekami dalimis ir jų bendra suma viršys 5000 Eur, bus laikoma, kad Sandorio šalys neturi teisės skaidyti sandorio, jeigu taip galėtų būti išvengta >5000 Eur ribojimo taikymo.
Draudimas atsiskaitymams grynais netaikomas jeigu:
1) kituose įstatymuose yra nustatyti atvejai, kuriais tarpusavio atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorius turi būti atliekami tik negrynaisiais pinigais;
2) tarpusavio atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorius atliekami per įstatymuose nustatytus mokėjimo paslaugų teikėjus, kai LR teisės aktų nustatyta tvarka yra užtikrinamas kliento tapatybės nustatymas (pvz. grynųjų įnešimas į įmonės banko sąskaitą);
3) tarpusavio atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorį negali įvykti negrynaisiais pinigais dėl to, kad šių atsiskaitymų ar mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų teikėjai neteikia reikalingų paslaugų, o pagal sandorį yra būtina atsiskaityti nedelsiant. Tokiu atveju atsiranda pareiga per 10 k. d. pranešti VMI apie įvykusį atsiskaitymą, kuriame turi būti paaiškintos aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima atsiskaityti negrynaisiais pinigais, ir pateikti pinigus gavusio ir mokėjusiojo asmenybės identifikavimo duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, kt. tapatybės identifikavimo duomenys);
4) jei sandoris buvo sudarytas iki 2022-11-01, jam netaikomas 5000 Eur apribojimas dėl atsiskaitymų grynais pinigais;
5) draudimas negalioja LR diplomatinėms atstovybėms užsienio valstybėse, LR atstovybėms prie tarptautinių organizacijų, LR konsulinėms įstaigoms;
6) draudimas negalioja karo padėties ir mobilizacijos atveju, jeigu tai būtina užtikrinant valstybės gynybos ar kitų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą bei valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymą.
Jei vis dėl to bus pažeista atsiskaitymų grynais ribojimo tvarka, sandoris dėl to netaps niekinis ar (ir) negaliojantis.
Atsiskaitymų grynais pinigais kontrolę ir priežiūrą vykdys VMI ir FNTT.
VMI iki 2022-10-31 pateiks deklaracijos apie atsiskaitytas sumas grynais pinigais formą, kuri bus taikoma nuo 2022-11-01.
Dėl įstatymo pažeidimo sankcijų taikymo dar nėra priimti visi teisės aktai.

LBAA 2022-04-26 teikto rašto tekstas:
RAŠTAS
Pagal LR teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatas teikiame savo nuomonę dėl atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projekto.
Nepritariame projektui, nes draudimas atsiskaityti grynais padidins šešėlį, kai yra atsiskaitoma grynais ir viena iš šalių nesutinka patirti papildomas išlaidas dėl pinigų įnešimo į banko sąskaitą arba yra kitų gyventojui neįveikiamų kliūčių (pvz. karo pabėgėlis nori įsigyti automobilį ar butą ir turi tik grynus pinigus, o banko sąskaitos atidarymas užtruktų arba gyventojui trūksta finansinio raštingumo). Nustačius apribojimą atsiskaityti grynaisiais, atsiskaitymai grynaisiais nedings, bet iš legalių atsiskaitymų jie taps nelegaliais ir lėšų gavėjai nemokės mokesčių. Neįsigilinę į draudimą, asmenys pradės slėpti net ir mažos vertės sandorius atliekamus grynais.
Pasiūlymai, kurie turėtų būti įgyvendinami kompleksiškai kartu, o ne atskirai po vieną:
1. Atsiskaitymo kortelėmis tinklo plėtra ir subsidijavimas.
Kas metai nepriklausomai nuo to, kad nėra jokių ribojimų dėl atsiskaitymų grynais, atsiskaitymų grynaisiais mažėja, siūlome sudaryti motyvuojančias sąlygas atsiskaityti per banką ir užtikrinti atsiskaitytų kortelėmis tinklo išplėtimą:
a. Nustatant kortelių skaitytuvų ir nepertraukiamo internetinio ryšio subsidijavimą, bei pareigą mokesčių mokėtojams visose vietose, kur yra atsiskaitoma grynais, užtikrinti alternatyvų atsiskaitymą kortelėmis arba bankiniu pavedimu.
b. Subsidijuoti bankomatų išlaikymą ir veikimą, gyvenamosiose vietovėse (daugiau nei 100 gyventojų), kuriose trūksta bankomatų ir jų nėra 5 km. spinduliu.
2. Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai dėl leidžiamų atskaitymų pripažinimo ir lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymo.
a) Nustatyti motyvaciją verslui atsiskaityti grynais, nustatant ribas dėl leidžiamų atskaitymų pripažinimo, pagal Danijos pavyzdį, kai yra nustatoma riba, kurią viršijus sąnaudos apmokėtos grynaisiais nepriskiriamos prie leidžiamų atskaitymų.
b) Nustatyti ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims metinę apmokėtų pirkimų grynaisiais ribą, kurią viršijus, nebegali būti taikomas lengvatinis 5 % arba 0 % pelno mokesčio tarifas.
3. Korupcijos ir šešėlio mažinimo priemonė.
a) Kad reabilituotų politinį pasitikėjimą valdžia, siūlome pirmiausiai draudimą atsiskaityti grynaisiais taikyti politikams ir kitiems gyventojams, kuriems yra prievolė deklaruoti turtą pagal LR GTDĮ 2 straipsnį, išskyrus gyventojus, kuriems GTDĮ numatytas turto deklaravimas dėl siekio gauti paramą.
b) Toks draudimas galėtų būti taikomas ne tik atsiskaitymams bet ir GTDĮ 2 str. išvardintų asmenų metinėje turto deklaracijoje deklaruojamam grynųjų pinigų likutį. Numatant draudimą politikui turėti ne daugiau nei 3000 Eur grynųjų pinigų metų gale. O jei jų yra daugiau nei 3000 Eur, viršijanti suma turėtų nedelsiant perduodama į biudžetą.
c) Siūlome nustatyti draudimą bankams leisti politikui išsigryninti iš banko ar kitų licencijuotų atsiskaitymo įstaigų sąskaitų ne daugiau nei 3000 Eur per metus. Lietuvoje registruoti bankai bei kitos atsiskaitymų paslaugas teikiančios įstaigos kas metus turėtų teikti duomenis VMI apie politikų išgrynintas arba įneštas grynaisiais pinigų sumas.

Priimtas teisės aktas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d7206ef0fdf311ec8fa7d02a65c371ad


Formalus reikalavimas yra svarbesnis už turinį – taip trumpai būtų galima pasakyti apie ES teismo sprendimą.

2022-06-30 ES Teisingumo Teismas (byla C-56/21, Arvi ir ko – VMI) pasisakė dėl pardavimo PVM taikymo, kai yra parduodamas senas nekilnojamas turtas (NT).
Pagal PVM direktyvą seno NT pardavimas neapmokestinamas PVM, todėl jei toks be PVM pardavimas yra, PVM mokėtojas dažnai turi tikslinti pirkimo PVM atskaitą. Dėl šios priežasties pardavėjai dažnai siekia parduoti NT su PVM. PVM įstatymas leidžia senam turtui taikyti pardavimo PVM tik jei tas turtas parduodamas PVM mokėtojui.
ES Teismas pasisakė, kad verslui pardavus su PVM ,,seną“ nekilnojamąjį turtą ne PVM mokėtojui, šio turto pirkimo PVM atskaita privalo būti tikslinama (,,atstatyta”) tarsi būtų parduota be PVM. Ir visai nesvarbu, kad pirkėjas buvo pateikęs prašymą registruotis PVM mokėtoju ir netrukus buvo juo įregistruotas, ir kad įsigytą turtą pirkėjas toliau naudoja PVM apmokestinamoje veikloje. Iš esmės panašiai ESTT buvo išaiškinta kitose bylose, kai buvo apskaičiuotas PVM nuo neapmokestinamųjų nepasirenkamų sandorių. PVM mokėtojams svarbu žinoti, kad apskaičiavus PVM nuo prekių ar paslaugų, nuo kurių PVM neturi būti skaičiuojamas, tokie sandoriai vertinami kaip sandoriai be PVM: ne tik pardavėjui tenka pareiga tikslinti PVM atskaitą, bet ir pirkėjas neįgyja teisės susigrąžinti tokio pirkimo PVM“.

Šaltiniai:

MGK, Komisijos narė Vilma Vildžiūnaitė

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A62021CN0056&from=EN

https://mgk.lrv.lt/lt/naujienos/teisingumo-teismas-prieme-nepalanku-verslui-sprendima-arvi-byloje

https://www.vatupdate.com/2022/06/30/ecj-c-56-21-arvi-ir-kovs-lt-questions-option-for-a-vat-taxable-sale-of-real-estate-to-a-non-late-registered-buyer-2-2


Nuo 2022-07-01 LRVN dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo, kuriame nustatyta, kad jeigu darbuotojui mokami mažesni nei LRVN patvirtinti maksimalūs dienpinigių dydžiai, tai turi būti numatyta kolektyvinėje sutartyje arba vietiniame norminiame akte, supažindinus darbuotojus raštu.
Iki 2022-06-30 galiojo tvarka, pagal kurią norint mokėti mažesnius nei maksimalius nustatytus dienpinigių dydžius, tai turėjo būti sutarta darbuotojo darbo arba kolektyvinėje sutartyje.
2022-07-01 įregistruotas DK pakeitimo projektas, kuriam pritarus dienpinigių dydžius ir jų mažinimo kriterijus bus galima nustatyti tik darbo sutartyje.
Tikimasi, kad siūlomi DK pakeitimai paskatins Lietuvos transporto ir statybų sektoriaus įmones rinktis ne tik užsieniečius, bet ir Lietuvoje esančius specialistus (bus sumažintas socialinis dempingas, kai užsienietis sutinka su ypač blogomis darbo sąlygomis) bei bus užtikrintas teisingesnis ir sąžiningesnis atlyginimas darbuotojams už komandiruočių metu patirtas išlaidas, sumažės minėtų išlaidų apmokėjimas „vokeliuose“.

LRVN dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0f9e7c10b03611ec8d9390588bf2de65
DK projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fd23fa70f93111ecbfe9c72e552dd5bd


Nuo 2022-07-01 keičiasi socialinio draudimo įmokų kodai. Jei bus sumokėtos įmokos senu įmokos kodu gali būti neįskaitytos arba įskaitytos ne iš karto. Taip pat, įmokas sumokėjus neteisingu įmokos kodu, gali nutrūkti asmens VSD ir (ar) PSD draudimas.
VSD, PSD įmokų kodai keičiasi tik šiems fiziniams asmenims, kurie moka ,,Sodros” mokesčius dėl:
1. Verslo liudijimo;
2. Individualios veiklos pagal pažymą;
3. Individualios žemės ūkio veiklos;
4. IĮ savininkai ir MB nariai, kai jų įmonės nevykdo veiklos;
5. Savarankiškai PSD besidraudžiantiems asmenims.
Aukščiau nurodyti asmenys visus mokamus mokesčius ,,Sodrai” nuo 2022-07-01 turi mokėti vienu įmokos kodu – 444.
Kiti, čia nenurodyti, draudėjai įmokas ir toliau turi mokėti įprasta tvarka – įmokų kodai jiems nesikeičia.

Daugiau: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/noriu-sumoketi-imokas/svarbi-informacija-imoku-kodu-pakeitimai-nuo-2022-07-01-


Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) garantuoja būtinas sveikatos paslaugas ES, EE šalyse bei Šveicarijoje ir JK.
Jei išvykote iš Lietuvos nepasiėmę ESDK arba kelionės metu ją praradote ir Jums skubiai prireikia kreiptis dėl būtinosios medicinos pagalbos į ES šalies gydymo įstaigą, galite prisijungti prie VLK informacinės sistemos ir savarankiškai, saugiai bei greitai susiformuoti sau ir (ar) nepilnamečiams savo šeimos nariams sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK (toliau – Sertifikatas). Tam kad galėtume Jus identifikuoti, reikia prisijungti per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Apie Europos Sveikatos draudimo kortelę: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/keliaujantiems-apdraustiesiems/gydymas-uzsienyje/butinoji-medicinos-pagalba-europos-sajungos-salyse-1/europos-sveikatos-draudimo-kortele

Kortelės arba sertifikato pakeičiančio kortelę kelionėje išdavimas: https://e.vlk.lt/auth/start.html

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“