Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2019 02 22

NUO 2019M. VASARIO 15D. PAKEISTOS GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLĖS

Nuo 2019-02-15 pakeistos gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės, pagal kurias:
1. Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas buhalterinei apskaitai tvarkyti gali pasirinkti naudoti:
1.1. neelektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę – popierinį (atspausdintą) žurnalą;
1.2. elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę – VMI valdomos i.MAS posistemį i.APS arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę, kuriose pildomas elektroninės formos žurnalas.
2. Gyventojui uždrausta savo veiklos apskaitos vedimui tuo pačiu metu naudoti abi priemones: elektroninę ir neelektroninę;

  1. Tam tikrą laikotarpį naudojęsis elektronine buhalterinės apskaitos tvarkymo priemone gyventojas to laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentus arba popierinių (atspausdintų) buhalterinės apskaitos dokumentų skaitmenines kopijas gali pasirinkti saugoti elektroninėje buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonėje, tačiau privalo užtikrinti jų kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą. Kilmės autentiškumu laikomas prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) tapatybės tikrumas, turinio vientisumu – buhalterinės apskaitos dokumento duomenų keitimo (išskyrus techninių klaidų taisymą) nebuvimas. Įskaitomumas reiškia, kad buhalterinės apskaitos dokumentas yra įskaitomas (perskaitomas) ir pateiktas taip, kad visą jo turinį galima aiškiai įskaityti popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ar nagrinėjimo. Taisyklės privalomos visiems, dirbantiems pagal verslo liudijimą.
    LBAA teikė pasiūlymus nedrausti gyventojams apskaitą tvarkyti naudojantis abejomis priemonėmis (elektronine ir neelektronine) vienu metu. Finansų ministerija neatsižvelgė į pateiktą siūlymą.

https://www.e-tar.lt/…/leg…/5769dd70303011e9b66f85227a03f7a3

pokyciai


NUO 2019M. VASARIO 14D. PAKEISTOS GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLĖS

Nuo 2019-02-14 pakeistos gyventojų, besiverčiančių individualia veikla pagal pažymą, buhalterinės apskaitos taisyklės, pagal kurias nuo 2019-02-15:

  1. Gyventojui nebeleidžiama naudoti kelias buhalterinės apskaitos tvarkymo priemones (elektroninę ir neelektroninę);
  2. Jei gyventojas apskaitą tvarkė elektronine buhalterinės apskaitos tvarkymo priemone, jis gali nespausdinti apskaitos registrų. Tokiu atveju jis privalo užtikrinti jų kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą. Kilmės autentiškumu laikomas prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) tapatybės tikrumas, turinio vientisumu – buhalterinės apskaitos dokumento duomenų keitimo (išskyrus techninių klaidų taisymą) nebuvimas. Įskaitomumas reiškia, kad buhalterinės apskaitos dokumentas yra įskaitomas (perskaitomas) ir pateiktas taip, kad visą jo turinį galima aiškiai įskaityti popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ar nagrinėjimo;
  3. Jei gyventojas verčiasi kelių skirtingų rūšių individualia veikla, kurių išlaidoms pagrįsti turi vieną įsigijimo dokumentą ir pildo atskirus Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus, tai išlaidas individualios veiklos rūšims jis paskirsto pats pagal kiekvienos individualios veiklos rūšies išlaidas (jei įmanoma) arba proporcingai pajamoms iš individualios veiklos rūšių ir įrašo į atitinkamus žurnalus;
  4. Gyventojas, pastebėjęs klaidą po metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM308 pateikimo dienos, ją ištaiso, surašydamas buhalterinę pažymą, ir patikslina GPM308;
  5. Gyventojas, naudodamasis elektronine buhalterinės apskaitos tvarkymo priemone ir pastebėjęs klaidą, ją ištaiso, anuliuodamas klaidingą dokumentą ar įrašą (nurodo tokio taisymo datą ir priežastį), ir sukuria naują teisingą dokumentą ar įrašą. Anuliuoti dokumentai ar įrašai elektroninėje buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonėje turi būti saugomi teisės aktuose, reglamentuojančiuose dokumentų saugojimą, nustatytą laiką, tačiau trumpiausias saugojimo terminas neturi būti trumpesnis negu 10 metų.

LBAA primena, kad visi gyventojai, vykdantys individualią veiklą privalo vesti IDV veiklos pajamų (sąnaudų) buhalterinę apskaitą. Sąnaudų apskaitos vesti nereikia, jei taikomas 30% būdas.

LBAA teikė pasiūlymus nedrausti gyventojams apskaitą tvarkyti naudojantis abejomis priemonėmis (elektronine ir neelektronine) vienu metu. Finansų ministerija neatsižvelgė į pateiktą siūlymą.

https://www.e-tar.lt/…/leg…/597fdba02e0011e9b66f85227a03f7a3
VMI parengė demonstracinę elektroninės apskaitos sistemą i.APS.
https://imas-demo.vmi.lt/isaf/dynamicPage/aboutIaps

imas imas2


NUO 2019-02-11 ĮSIGALIOJA NAUJA PAVYZDINĖ DARBO SUTARTIES FORMA

kuri yra čia:

https://www.lbaa.lt/…/Drabo-sutarties-forma-nuo-2019-02-11.d…

Pakeitimai:
1. atsiranda naujas punktas:

“Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.”
2. keičiamas punktas dėl sutarties pakeitimo:

“Ši darbo sutartis gali būti pakeista ar papildyta raštišku šalių susitarimu, išskyrus Darbo kodekse numatytus atvejus. ” . Seniau nebuvo DK atvejų, darytina prielaida, kad bus DK pokyčių, kurie leis darbdaviui vienašališkai keisti darbo sutartį be darbuotojo sutikimo.

https://www.e-tar.lt/…/le…/d4251d202b9e11e9b66f85227a03f7a3…

https://www.e-tar.lt/…/7b2df7605cdc11e79198ffdb…/SqyiypJrbm…


BREXIT ĮTAKA ES ŠALIMS

Brexit įtaka ES šalims bus reikšminga. Kaip stipriai jis palies kiekvieną šalį priklauso nuo susitarimo, kuris bus ar jo nebus 2019m. kovo mėn. Prognozės tokios, kad labiausiai iš ES šalių Brexit palies Vokietiją. Prognozuojama, kad dėl Brexit D. Britanija praras 9.3 % BVP, o jos valiutai yra prognozuojamas kurso kritimas nuo GPB/$ 1.29 iki GPB/$ 1.10. Iš ES didžiausias gyventojų emigravimo % tenka Lietuvai, net 8% mūsų šalies gyventojų dirba D. Britanijoje. Prognozuotojai nedrįsta pateikti prielaidų kaip tai paveiks Lietuvos ekonomiką, bet Lietuvos ambasada D. Britanijoje jau įsteigė dvi konsulinių darbuotojų pareigybes dėl darbo su asmens dokumentų keitimu. Manoma, kad laimės iš Brexit tokie miestai kaip Frankfurtas, Dublinas, Paryžius ir Amsterdamas dėl tūkstančių darbo vietų, kurios ko gero bus perkeltos iš D. Britanijos. Vokietija ir Airija turėtų gauti naudos dėl bankininkystės sektoriaus perkėlimo, o Liuksemburgas turėtų gauti naudos dėl turto valdytojų perkėlimo. Lietuvos buhalterius Brexit irgi palies: Lietuvos buhalterinės apskaitos įstatymas sako, kad buhalteriai yra profesionalai, tik jei jie yra asociacijos nariai, kai ši asociacija atitinka dvi sąlygas: yra registruota ES ir priklauso IFAC (JAV Tarptautinei Buhalterių federacijai). Taigi po Brexit, dalis buhalterių bus išbraukti iš profesionalų sąrašų, nes jie į sąrašą pateko per D. Britanijoje registruotas asociacijas. Tokia buhalterių profesionalumo įvertinimo tvarka yra vienintelė pasaulyje, o ją sugalvojo LR Finansų ministerija.

https://www.nytimes.com/…/brexit-impact-on-european-union.h…
https://www.delfi.lt/…/ministerijos-ruosiasi-galimam-brexit…

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“