Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2019 02 06

PARAMA IR PVM ATSKAITA

PVM mokėtojo PVM atskaita nekoreguojama, kai:

 1. suteikta labdara prekėmis ≤75€ per mėnesį vienam asmeniui;
 2. perduota neriboto dydžio parama labdaros teikėjui, su kuriuo sudaryta paramos sutartis, kurioje paramos gavėjas įsipareigoja gautas prekes išdalinti labdarai ≤75€ sumai kiekvienam labdaros gavėjui per mėnesį;

3 perduotų kaip parama prekių vertė ≤ 145€ per mokestinį laikotarpį.

Šaltinis: 2002 m. birželio 12 d.LR Vyriausybės nutarimas 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“.
https://e-seimas.lrs.lt/…/leg…/lt/TAD/TAIS.168547/fsavOHBsDv

LBAA informuoja, kad internete sklinda klaidinga žinia, jog 2019m. darbuotojai gaus mažesnį darbo užmokestį dėl nepritaikyto NPD, nes seniau teikti NPD prašymai negalioja. LBAA informuoja, kad darbuotojams nereikia teikti naujų prašymų dėl NPD taikymo. Jei buvo taikomas NPD 2018, jis toliau ir taikomas 2019m. Taigi darbuotojų darbo užmokestis 2019m. nesumažės. Sumažėtų tik tokiu atveju, jei gyventojas nekaupė papildomai pensijai, o 2019m. kaupia (1.8%), tokiu atveju sumažėjimas yra 0,4%.
https://www.delfi.lt/…/mokesciu-reformos-siurprizai-nepatei…

Buhalteriai – tai ta paskutinioji grandis, kuri turės priimti sprendimus: taikyti galiojančias teisės aktų nuostatas ar aklai klausyti kaip siūlo skaičiuoti mokesčius Sodra ir VMI.

Įgyvendinančios institucijos (VMI, Sodra) dėl neprofesionaliai parengtų mokestinės reformos teisės aktų priverstos pažeidinėti Teisėkūros pagrindų įstatymą- tam tikrais atvejais aiškina teisės aktų taikymą ne taip, kaip yra nustatyta galiojančiuose teisės aktuose.

Skaityti daugiau:

http://kauno.diena.lt/…/mokestines-dziungles-buhalteriams-r…
http://kauno.diena.lt/…/mokestines-dziungles-buhalteriams-r…


PELNO NESIEKIANČIŲ ASMENŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Už 2018m. pelno nesiekiantys asmenys finansines ataskaitas rengia pagal 1K-372 ir VA-137 įsakymus ir jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus (VŠĮ įstatymas, Asociacijų įstatymas ir pan.). Pagal šiuos teisės aktus yra nustatyta 2018m. viešųjų finansinių ataskaitų sudėtis:

 1. Balansas
  2. Veiklos rezultatų ataskaita
  3. Aiškinamasis raštas
  4. Metinis pranešimas arba veiklos ataskaita.
  Už 2017m. asociacijų ir viešųjų įstaigų ataskaitos yra viešai prieinamos ir jas galima gauti be jokio atlygio per RC http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.phpir pasižiūrėti kaip šios ataskaitos atitinka teisės aktų reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad 2019m. finansinių ataskaitų sudarymui yra naudojamas kitas teisės aktas 1K-443. Ištrauka iš VA-137: Paramos gavėjo, t. y. juridinio asmens, metinės ataskaitos viešoji dalis parengiama laisva forma, tačiau joje privalo būti nurodyta:

6.1. informacija apie paramos gavėją: pavadinimas, teisinė forma, identifikacinis numeris (kodas), buveinės adresas;

6.2. informacija apie paramos gavėjo valdymo organų narius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
6.3. informacija apie paramos gavėjo padalinius (jeigu turi): buveinės adresas, padalinio vadovas (vardas, pavardė);

6.4. paramos gavėjo narių skaičius (jeigu tai narystės pagrindais veikiantis juridinis asmuo) paskutinę ataskaitinio laikotarpi dieną;

6.5. vidutinis dirbančių pagal darbo sutartis asmenų, taip pat savanoriškai padedančių asmenų skaičius per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį;

6.6. per praėjusius kalendorinius metus vykdytos visuomenei naudingos veiklos aprašymas (toliau – veiklos aprašymas), nurodant konkrečias LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytas visuomenei naudingos veiklos sritis, kuriose vykdytos programos (jeigu atitinkama sritis nenurodyta, pateikti jos apibūdinimą), aprašant pagrindines vykdytas programas, jų tikslus, rezultatus, išskiriant programas, ketinamas tęsti ateityje. Veiklos aprašyme turi atsispindėti paramos gavėjo vykdomos visuomenei naudingos veiklos atitiktis paramos gavėjo įstatams (nuostatams);

6.7. informacija apie paramos gavėjui per kalendorinius metus suteiktą visą paramą, nurodant, kiek jos gauta iš juridinių ir iš fizinių asmenų (Lietuvos ir užsienio), taip pat anonimiškai gautą paramą;

6.8. informacija apie labdaros suteikimo fiziniams asmenims, giminystės (pirmos eilės) ryšiais susijusiems su paramos gavėjo valdymo organų nariais, taip pat paramos suteikimo kitiems juridiniams asmenims, kurių valdymo organų narys yra paramos gavėjo valdymo organų narys, atvejus, jeigu tokių atvejų per kalendorinius metus buvo.

Ištrauką iš 1K-443 (2018m. galioja analogiški reikalavimai, tik jie yra vieneto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose) 4. Veiklos ataskaitoje arba metiniame pranešime turi būti:

4.1. nurodoma pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklos tikslai, uždaviniai ir atlikti darbai, siekiant šio asmens veiklos tikslų, taip pat nurodomi ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;

4.2. pateikiama informacija apie asociacijos narių, labdaros ir paramos fondo dalininkų skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje, viešosios įstaigos dalininkų skaičių ir kiekvieno jų įnašų vertę finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.

Abu teisės aktai nustato skirtingus reikalavimus veiklos ataskaitai, dėl ko pelno nesiekiantys asmenys jas sudaro ir sudarys ateityje netinkamai. LBAA teikė pasiūlymus FM, kad suvienodintų reikalavimus visuose teisės aktuose, mūsų pasiūlymui buvo nepritarta. Pateikus pavyzdžius, kad pelno nesiekiantys vienetai, nesugeba parengti taip sudėtingai reglamentuojamų ataskaitų, Finansų ministerija pateikė atsakymą raštu, kad nėra jokio pažeidimo, jei būtų pažeidžiamos VA-137 įsakymo nuostatos dėl viešo paramos deklaravimo arba būtų teikiamos finansinės ataskaitos, kuriose yra neteisingai rodomas finansavimas, teikiami akivaizdžiai klaidingi duomenys apie įmonės finansinę veiklą.
Mes supratome, kad Finansų ministerijai svarbu, kad yra pateiktos ataskaitos RC ir visai nesvarbu kokie dokumentai prikabinami RC. Prašėme Finansų ministerijos peržiūrėti savo atsakymą, deja jis nebuvo peržiūrėtas. Toks yra dabartinis Finansų ministerijos požiūris į pelno nesiekiančių asmenų finansinių ataskaitų kokybę ir jų sudarymo reglamentavimą:

2018m.
https://e-seimas.lrs.lt/…/leg…/lt/TAD/TAIS.246011/hXIMwUFkqX

2019m.
https://e-seimas.lrs.lt/…/…/42ead8f0055f11e98a758703636ea610

2018-2019m.
https://e-seimas.lrs.lt/…/dc2e0840b02d11e68987e…/BaRGcSHacK…


 VYRIAUSYBĖ PATVIRTINO VALSTYBĖS ĮMONIŲ PELNINGUMO PROCENTĄ

2019-01-14 Vyriausybė patvirtino valstybės įmonių pelningumo % dėl 2019-2021m.
Yra tikimasi didžiausios pelno normos iš VĮ Mašinų bandymo stotis -13,3%, o mažiausia pelno norma UAB „TOKSIKA“ – 3,2%, o VĮ Valstybinių miškų urėdija, turės siekti uždirbti 40,5 mln. EUR konsoliduotojo grynojo pelno:

https://www.e-tar.lt/…/leg…/6f5e4b90180311e9bdd0d0d6ba6c7c51

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“