Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2019 01 25

REGISTRŲ CENTRO PATVIRTINTOS NAUJOS VID. STATYBOS VERTĖS

Registrų centras patvirtino naujas gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinių statybos vertes, kurios turi būti naudojamos 2019m., kai yra skaičiuojamas Savivaldybės būsto ar socialinio būsto nuomos (t.t. ir išperkamosios) mokestis

https://www.e-tar.lt/…/leg…/40f97c500cca11e9a5eaf2cd290f1944


 FINANSŲ MINISTERIJOS RAŠTAS DĖL PVM

LBAA kaip SVVT narys, gavo Finansų ministerijos raštą, kuriame klausiama nuomonės dėl PVM. Ar pritariate EK iniciatyvai, kurios pagrindinės nuostatos išdėstytos žemiau. 2018 m. sausio mėnesį Europos Komisija pristatė pasiūlymą dėl specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos, kurio tikslas – sukurti modernią PVM prievolių supaprastinimo mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) schemą (toliau – Schema), supaprastinti teisės aktų laikymosi reikalavimus MVĮ bei teisės aktų laikymosi stebėsenos naštą mokesčių administracijoms
Europos Komisija siūlė:

 1. Sudaryti galimybę atleisti nuo PVM, t.y. taikyti Schemą, MVĮ, kurios nėra įsisteigusios valstybėje narėje, kurioje vykdoma veikla (šiuo metu atleidimas taikomas tik MVĮ, kurios įsisteigusios valstybėje narėje);
 2. ES mastu nustatyti bendrą maksimalią galimą nacionalinę metinę registravimosi PVM mokėtojais apyvartos šalies teritorijoje ribą 85 000 eurų (Lietuvoje šiuo metu taikoma 45 000 eurų dydžio riba). Jei valstybė narė taikytų atleidimą nuo PVM šalies teritorijoje įsisteigusioms MVĮ, turėtų nuo PVM atleisti ir šalies teritorijoje neįsisteigusias MVĮ, kurių: 1) ES metinė apyvartos riba neviršija 100 000 eurų; ir 2) metinė apyvarta šalies teritorijoje neviršija tos valstybės narės teritorijoje nustatytos nacionalinės ribos.
 3. Leisti taikyti metinį pereinamąjį laikotarpį MVĮ MVĮ, kurios viršys valstybės narės nustatytą metinę nacionalinę ir/arba ES registravimosi ribą (bet ne daugiau nei 50 proc.), tais kalendoriniais metais galės dar nesiregistruoti PVM mokėtojomis ir naudotis atleidimu;
  4. Numatyti kitus PVM prievolių supaprastinimus: a) sudaryti galimybę nustatyti neprivalomus supaprastinimus smulkiam verslui, kuriam taikomas atleidimas nuo PVM (pvz., išrašyti supaprastintas PVM sąskaitas faktūras, atleisti nuo apskaitos reikalavimų ir pan.);
  b) valstybė narė privalėtų visom MVĮ, kurių ES metinė apyvartos riba neviršija 2 mln. eurų nustatyti privalomus supaprastinimus (supaprastintas PVM sąskaitas faktūras, PVM deklaracijos mokestinis laikotarpis turės apimti kalendorinius metus ir pan.).
  Institucijų ir asocijuotų struktūrų dėl šio Europos Komisijos pasiūlymo pateiktų nuomonių pagrindu buvo suformuota Lietuvos pozicija šiuo klausimu, buvo pritarta siekiui sukurti modernią PVM prievolių supaprastinimo MVĮ schemą, rezervuotai vertinant siūlymus dėl privalomų supaprastinimų įmonėms, kurių ES metinė apyvartos riba yra iki 2 mln. eurų, nustatymo.
  2018 metais Europos Komisijos pasiūlymas intensyviai buvo nagrinėtas ES Tarybos Mokesčių klausimų darbo grupėje. Paskutiniame patikslintame pasiūlymo projekte (pridedama):
  – atsisakyta pasiūlymų dėl supaprastinimų MVĮ, kurių ES metinė apyvartos riba neviršija 2 mln. eurų;
  – MVĮ, pasirinkusios taikyti Schemą įsisteigimo valstybėje narėje (t.y. MVĮ, kurių veikla šalies teritorijoje būtų neapmokestinama PVM) ir vykdančios PVM apmokestinamą veiklą kitose valstybėse narėse, įgytų teisę į PVM atskaitą už prekes (paslaugas), skirtas tose kitose valstybėse narėse vykdomai PVM apmokestinamai veiklai. Tačiau tam, kad būtų galima nustatyti atskaitomą PVM, valstybei narei būtų sudaryta galimybė nustatyti prievolę MVĮ teikti supaprastintą PVM deklaraciją (šiuo metu prievolės teikti PVM deklaracijas MVĮ nėra). Taip pat tokioms MVĮ tektų prievolė deklaruoti nacionalinę ir ES apyvartas. – pasiūlytas kitas pereinamojo laikotarpio skaičiavimas – jei MVĮ (ir įsisteigusios valstybėje narėje, ir neįsisteigusios) kalendoriniais metais nacionalinės ribos neviršytų daugiau kaip 25 proc., jos tais kalendoriniais metais dar galėtų taikyti Schemą, jei viršytų daugiau nei 25 proc. – teisės taikyti Schemą būtų netenkama iš karto. Jei valstybėje narėje neįsisteigusios MVĮ konkrečiais kalendoriniais metais viršys EU ribą, jos toje valstybėje narėje iš karto neteks teisės taikyti Schemos.

CPK ir CK KODEKSŲ PAKEITIMAI

2019-01-21 pakeisti du kodeksai: CPK ir CK kuriuose yra keičiama turto parduodamo iš varžytinių tvarka ir hipotekos procedūros. Didžioji dalis pakeitimų įsigalioja nuo 2019m. liepos 1d.
https://www.e-tar.lt/…/leg…/9e44d7601d7d11e9875cdc20105dd260
https://www.e-tar.lt/…/leg…/640d6df01d7d11e9875cdc20105dd260


GPM312 FORMA

Iki 2019-02-15 visi juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą, turi pateikti duomenis VMI apie 2018m. atliktas išmokas gyventojams GPM312 formoje. Šioje formoje deklaruojamos visos A ir B klasės pajamos, net ir išmokėti dienpinigiai (05 kodu). Yra nedidelis sąrašas pajamų, kurios nedeklaruojamos. Sąrašas skelbiamas GPM312 formos pildymo instrukcijoje ir jos priede nr. 1. Primename, kad Lietuvos dienpinigiai, jeigu komandiruotė trunka 1 dieną, 2018m. buvo keičiami 3 kartus ir buvo:

 1. Iki 2018-04-26
  Dienpinigiai=50% dienos normos= 2,85 Eur (5,70 Eur x 50 proc.)
  kai dienos norma = 15% x MGL = 38 Eur x 15%
 2. Nuo 2018-04-27 iki 2018-06-30
  Dienpinigiai=100% dienos normos= 5,70 Eur,
  kai dienos norma = 15% x MGL = 38 Eur x 15%
 3. Nuo 2018-07-01
  Dienpinigiai=15 Eur, nebėra susiejimo su MGL.

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“