Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2016 10 23

Privaloma rašyti PVM SF gyventojams, jei esate PVM mokėtojas ir gyventojas už paslaugas apmokėjo per banką.

Privaloma rašyti sąskaitas visiems juridiniams asmenims, tame tarpe ir net pelno nesiekiantiems vienetams, jei už jų paslaugas gyventojai sumoka ne per kasos aparatą, o per banką.
Pvz. asociacija daro kasmetinį renginį (visuotiną susirinkimą) savo nariams. Gyventojai, kurie nėra asociacijos nariai, turi mokėti dalyvio mokestį jei nori dalyvauti renginyje. Asociacija privalo išrašyti sąskaitas už dalyvavimo renginyje mokestį, apmokėtą per banką. Neišrašius sąskaitų taikomos sankcijos (įspėjimas arba nuo 57 iki 144 eur bauda ) pagal LR Mokesčių administravimo įstatymą 173str.pirm 1 dalį.


Naujas darbo kodeksas, sako, kad darbdavys privalo rūpintis savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimu

29 straipsnis. Darbuotojo profesinio tobulėjimo siekio gerbimas
1. Darbdavys privalo apmokyti darbuotoją dirbti tiek, kiek tai būtina jo darbo funkcijai atlikti.
2. Darbdavys privalo imtis priemonių darbuotojų kvalifikacijai ir jų profesionalumui, gebėjimui prisitaikyti prie besikeičiančių verslo, profesinių ar darbo sąlygų didinti. Šiais tikslais šiame kodekse, darbo teisės normų ar šalių susitarimų nustatytais atvejais ir tvarka darbdavys sudaro sąlygas darbuotojui mokytis, tobulinti kvalifikaciją ir profesiškai tobulėti.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l…


Naujas DK.

Susitarimai dėl nekonkuravimo sudaromi ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui. Nekonkuravimo su darbdaviu laikotarpiu darbuotojui turi būti mokama kompensacija, kurios dydis – ne mažiau kaip 40% darbo sutarties pasibaigimo metu buvusio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.
Kompensacija darbuotojui už nekonkuravimą negali būti mokama darbo darbdaviui laikotarpiu, t.y. mokama tik po darbuotojo atleidimo.
Nekonkuravimo išmokos mokamos darbo metu, nelaikomos nekonkuravimo išmokomis.

DK, 38str,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l…


Iki darbo pradžios visi darbdaviai privalės raštu informuoti darbuotoją apie darbą ir turėti raštišką darbuotojo patvirtinimą, kad darbuotojas buvo informuotas apie:
1) visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas arba, jeigu jo nėra, − gimimo data ir nuolatinė gyvenamoji vieta);
2) darbo funkcijos atlikimo vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar ji nenuolatinė, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietės, iš kurios darbuotojas gauna nurodymus, adresas;
3) darbo sutarties rūšis;
4) darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas ir, jeigu nustatyta, – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis);
5) darbo pradžia;
6) numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);
7) kasmetinių atostogų trukmė;
8) įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;
9) darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka;
10) nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė;
11) informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarką.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l…
DK, 44 str.


Naujas DK.
Jei darbdavys sutrumpina darbo dieną pagal DK 48 str. ir tokiam darbo dienos trumpinimui yra taikomas “dalinio darbo” terminas, darbuotojui darbo užmokestį dėl sutrumpinto darbo laiko mokės Sodra, darbdavys mokės tik už faktinį darbo laiką.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l…


VMI primena, kad nuo 2017m. FR0572 forma bus iš vieno lapo, nebereikės detalizuoti kitų A klasės išmokų (nuomos ir kt. išmokų pajamų), kurias anksčiau detalizuodavome FR0572 formos FR0572A, FR0572U prieduose.
Detalizaciją pagal asmenis reikės pateikti metinėje deklaracijoje FR0573.
https://www.vmi.lt/…/asset_publisher/DkY4/content/id/9132156


DEKLARACIJŲ, KURIAS ASMENYS PRIVALO TEIKTI TIK ELEKTRONINIU BŪDU NUO 2016-10-01, SĄRAŠAS

http://www.vmi.lt/…/De…/eadfecc4-4f64-4c31-83c8-f28970b4aeff


Naujas DK

Darbdavys turi teisę per kiekvieną apskaitinio laikotarpio mėnesį mokėti pastovų darbo užmokestį, nepaisydamas faktiškai išdirbtos darbo laiko normos, o galutinį atsiskaitymą už darbą per apskaitinį laikotarpį pagal faktinius duomenis atlikti apmokėdamas už darbą paskutinį apskaitinio laikotarpio mėnesį.

Jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra išdirbęs daugiau valandų, negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma, už viršytą darbo laiko normą jam apmokama kaip už viršvalandinį darbą arba darbuotojo prašymu viršytas darbo laikas, padaugintas iš skaičiaus 1,5, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko.


Nuo 2017m. pakeistas (prailgintas) PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, FR0438 metinių ataskaitų teikimo terminas iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos.
https://www.e-tar.lt/…/leg…/2a792330895b11e6b969d7ae07280e89
https://www.e-tar.lt/…/leg…/d664af80895f11e6b969d7ae07280e89


 

Trumpai

NEMOKAMI MOKYMAI LBAA NARIAMS ,,2020 m. MOKESČIŲ REFORMA IR KITI POKYČIAI“
Vilnius 2020.01.23 d., Klaipėdoje – 2020.01.28 d., Kaune – 2020.01.30d.

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“