Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Turto apskaitos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ypatumai

 

Ši mokymų programa yra skirta viešojo sektoriaus subjektų buhalteriams Mokymų metu klausytojams pateikiama metodinė medžiaga bei praktiniai pavyzdžiai taikant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Tikslinė auditorija: Viešojo sektoriaus subjektų buhalteriai.

Mokymų planas

  1. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita pagal 12 VSAFAS“ Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikio materialiojo turto pirminis pripažinimas, įsigijimo savikainos nustatymas, registravimas apskaitoje ir nusidėvėjimas, nuvertėjimas, nuvertėjimo atkūrimas, vertinimas tikrąja verte, pardavimas, perdavimas, pergrupavimas, nurašymas. Finansinė nuoma (lizingas). Nekilnojamo turto perdavimas VĮ “ Turto bankas” valdyti, atnaujinti, parduoti. Atlygio turto bankui apskaita.

 

  1. Nematerialiojo turto apskaita

Nematerialiojo turto apskaita pagal 13 VSAFAS „ Nematerialusis turtas“. Nematerialiojo turto pirminis pripažinimas, įsigijimo savikainos nustatymas, amortizacija, vėlesnis turto  vertinimas, eksploatavimo ir pagerinimo išlaidų apskaita.

 

  1. Finansinio turto apskaita

Investicijų į ne viešojo sektoriaus subjektus apskaita pirminio pripažinimo ir vėlesnio vertinimo metu. Nuosavybės metodo taikymas.

Gautinų sumų apskaita pirminio pripažinimo ir vėlesnio vertinimo metu. Ilgalaikės ir per vienus metus gautinos sumos. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, gautinos finansavimo sumos. Gautinų sumų nuvertėjimas, nuvertėjimo atkūrimas, nurašymas.

  1. Atsargų apskaita

Atsargų apskaita pirminio pripažinimo ir vėlesnio vertinimo metu. Atsargų įsigijimo savikaina, atidavimas naudoti, įvertinimas grynąja realizavimo verte, nuvertėjimo atkūrimas, atsargų perdavimas kitam viešojo sektoriaus subjektui, nurašymas

TRUKMĖ: 8  ak. val.. Mokymų pradžia 9:00 val. , pabaiga 16:00 val.
KAINA:  LBAA nariams 80  eur (su pietumis ir kavos pertrauka);
ne LBAA nariams 100  eur.  (su pietumis ir kavos pertrauka)

VIETA: Lvovo 38A, Vilnius

Jei apmokėjimas yra iki 2018m. spalio 15d.

Apmokant vėliau nei spalio 15d. iki spalio 25d.  kaina didėja 10%

Registracija uždaroma surinkus 18 žmonių grupę.

Jei nėra apmokėjimo, registracija laikoma neatlikta iki galo.

Jei apmokėjimas bus po mokymų,  būtinas garantinis raštas.

Registracija