Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

SF PAVĖLUOTAI IŠRAŠANČIŲ TIEKĖJŲ SĄRAŠAS

2023 03 07

❗️ Nors PVMĮ numato pareigą išrašyti komunalinių paslaugų pardavimo PVM sąskaitas iki sekančio mėnesio 10 d. (PVMĮ, 79 str. 2d. 1p.) yra daug tiekėjų, kurie išrašo sąskaitas pavėluotai.
📌 2023.01.27 LBAA atvirame FB puslapyje buvo paskelbta apklausa, siekiant surinkti informaciją apie SF pavėluotai išrašančius tiekėjus ir paviešinti juos, parodant viešai šių tiekėjų socialinį neatsakingumą ir nepagarbą PVMĮ teisės aktų nuostatoms.
📌 Iki 2023.02.13 sulaukta 39 respondentų atsakymų. Atsiliepimai be nurodytų el. paštų nebuvo vertinami (tokių buvo 16).
📌 Lentelėje pateikiamas SF pavėluotai išrašančių tiekėjų sąrašas, tiekėjas yra įtraukiamas į skelbiamą sąrašą, jei jis yra paminėtas bent 2 kartus.
📌 Dar 8 tiekėjai buvo paminėti po 1 kartą.
📌 Į klausimą apie tai, kaip apsunkina veiklą pavėluotai išrašytos PVM SF, respondentai atsakė nurodydami vidutiniškai 8 balus (kai balas 10 yra „Labai stipriai apsunkina, turiu tikslinti ataskaitas, neturiu tikslių veiklos rezultatų ir pan.“).
❓ Norite išsibraukti iš sąrašo? Parašykite prašymą el. paštu admin@lbaa.lt, LBAA susisieks su apklausos dalyviu, įsitikins, kad sąskaitos jau yra siunčiamos laiku, ir būsite išbrauktas iš SF pavėluotai išrašančių tiekėjų sąrašo.
🤝 LBAA dėkoja visiems, užpildžiusiems anketas.

PVM SF


MOKESČIŲ SENATIS

🕐 Jei esate patikimas mokesčių mokėtojas, jūs 2023 m. galite patikslinti tik 2020 -2022 m. pelno ir PVM deklaracijas.
🕐 Jei už 2019 m. buvo neuždeklaruoti mokėtini mokesčiai, greičiausiai jų ir nereikės susimokėti.
❗Yra išimčių: PVM – IT, mišri veikla ir t. t.
☑ LR mokesčių administravimo įstatymas 👇
68 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis
1. Jeigu kitaip nenustatyta šiame straipsnyje ar atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir trejus praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kuriais pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.
2. Šio Įstatymo nustatyta tvarka mokesčių administratoriui atliekant pakartotinį mokesčių mokėtojo patikrinimą, šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, tačiau mokesčių administratorius tokio patikrinimo metu negali apskaičiuoti mokesčio už ilgesnį laikotarpį negu pirminio patikrinimo metu.
3. Jeigu mokesčių mokėtojas pateikia mokesčio deklaraciją arba patikslintą mokesčio deklaraciją likus mažiau kaip 90 dienų iki šio straipsnio 1 dalyje numatyto mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) termino pabaigos, mokesčių administratorius gali patikrinti šioje deklaracijoje deklaruoto mokesčio apskaičiavimo teisingumą ir jį perskaičiuoti neatsižvelgdamas į šio straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu mokesčių administratorius patikrinimą pradeda ne vėliau kaip per 90 dienų nuo šios deklaracijos pateikimo dienos.
4. Apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas, bet ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, galima šiais atvejais:
1) kai apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (išskyrus fizinio asmens mokamo pajamų mokesčio nuo pajamų iš individualios veiklos dalį);
2) kai mokesčių administratorius apskaičiuoja ar perskaičiuoja mokesčių mokėtojo, neatitinkančio minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, mokesčius;
3) kai, remiantis šio Įstatymo 611 straipsniu, mokesčių administratorius mokesčius apskaičiuoja ar perskaičiuoja pagal automatinių informacijos mainų pagrindu gautą informaciją;
4) kai mokestis apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas taikant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalį, taip pat tikrinant Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 7 dalies ir 461 straipsnio taikymo pagrįstumą. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;
5) kai siekiama įrodyti skolų beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti šias skolas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 891 straipsnį, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnį, Pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnį. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;
6) kai mokestis apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas teismui pripažinus mokesčio mokėtojo bankrotą tyčiniu;
7) kai pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo VIII skyriaus nuostatas daroma ilgalaikio turto, kuris nėra nekilnojamasis turtas, atskaita. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe.
5. Mokesčių administratorius apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas gali tuo atveju, kai baudžiamojoje byloje būtina nustatyti padarytą žalą valstybei ir nėra pasibaigę Baudžiamajame kodekse nustatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai.
6. Apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas, bet ne daugiau kaip už einamuosius ir dešimt praėjusių kalendorinių metų, skaičiuojamų šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, galima šiais atvejais:
1) kai pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo VIII skyriaus nuostatas daroma nekilnojamojo turto, pripažinto ilgalaikiu turtu, atskaita. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;
2) kai vykdomos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse, Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatyme, Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną arba Daugiašalėje konvencijoje, taip pat kai mokesčių administratorius apskaičiuoja arba perskaičiuoja mokestį. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe.


ATLIEKŲ PARDAVIMAS

Jei sutarėte, kad atiduodate seną automobilį į metalo laužą, iš atliekų pardavimo kainos bus atskaičiuotas 5 % GPM ir pervestas VMI.
📌Metalo laužo ar kitų atliekų pardavimui netaikoma 2500 Eur lengvata, kuri taikoma dėl kito turto pardavimo.
📌Atliekų pardavimo atveju gauta pajamų suma negali būti sumažinama tų atliekų įsigijimo savikaina.
☑️ GPMĮ 6 , 22 str.


NĖŠČIŲ, KRŪTIMI MAITINANČIŲ DARBUOTOJŲ SAUGA

Jei įmonėje yra dviejų rūšių darbo režimai, kai:
📌vienas yra numatant darbą per išeigines ir naktį, o kitame darbas yra dieną ir darbo dienomis, ir
📌yra nėščia darbuotoja, dirbanti sunkesniu darbo režimu,
📌tokia darbuotoja turi būti perkelta į lengvesnį darbo režimą, paliekant ne mažesnį atlygį, koks buvo iki tol.
📌Pvz., sunkesnio darbo režimo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis yra 2000 Eur, o lengvesnio darbo režimo -1200 Eur.
▪️ Pagal DSSĮ 37 str. nėščia darbuotoja arba darbuotoja maitinantį krūtimi, kuri iki nėštumo dirbo pagal sunkesnį darbo režimą, įgyja teisę į lengvesnį darbo režimą su sunkesniojo režimo atlygiu.
▪️ Valstybė nefinansuoja darbdavio papildomų sąnaudų dėl bet kokių lengvatų ir papildomo atlygio darbuotojui, kuris yra mokamas dėl darbuotojo asmeninio gyvenimo aplinkybių.
▪️ Jei darbdavys negali suteikti nėščiai ar krūtimi maitinančiai moteriai darbo sąlygų, kai dirbama ne naktimis ir ne per išeigines, jis privalo suteikti darbuotojai atostogas, kurias apmoka iš savo lėšų ir kurios neįtraukiamos į kasmetines atostogas.
▪️Daugiau žr. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą


“SODRA” ĮGALIOJIMUS ATSTOVAUTI ĮMONĘ REGISTRUOJA PER 10 D. D.

📌Jei užsienio asmens įsteigta įmonė nusprendžia vykdyti veiklą Lietuvoje, jinai turi žinoti, kad tai yra sudėtinga ir ilgai užtrunka laike (iki 2 savaičių) pateikti pirmuosius pranešimus “Sodrai” apie darbuotojų įdarbinimą, nes “Sodra” gautus įgaliojimus atstovauti įmonę registruoja per 10 darbo dienų po jų gavimo, kai VMI ir RC tai sugeba padaryti tą pačią įgaliojimo gavimo dieną.
📌Pranešimą “Sodrai” apie darbuotojo įdarbinimą gali pateikti tik asmuo, turintis galiojantį Lietuvoje e-parašą, kurio neturi užsienio gyventojai.
❗Dėl tokios “Sodros” direktoriaus nustatytos tvarkos veiklos pradžioje įmonių vadovai ir darbuotojai dirba nelegaliai iki kol gali būti tinkamai užregistruotas jų įdarbinimas “Sodroje”.
📌Šaltinis: 2023-02-02 V-45 “Sodros” direktoriaus įsakymas, kurio nuoroda neveikia “Sodroje” 👇

sodra


APIE TAI, AR REIKIA INDEKSUOTI UŽFIKSUOTUS DYDŽIUS MOKESTINIUOSE TEISĖS AKTUOSE

Įstatymuose įtvirtinti konkretūs dydžiai, lemiantys lengvatas ar mokesčius, anot dalies ekspertų, išaugus infliacijai, atsilieka nuo gyvenimo. Kviečiame pasiklausyti diskusijos 👇

☑ Verslo laikas. Lengvatų ir mokesčių dydžiai atsilieka nuo gyvenimo


2023-02-28 UŽREGISTRUOTAS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PROJEKTAS

📌Jam pritarus, nuo 2024 m. būtų didinama riba (indeksuojama) nuo 300 tūkst. Eur iki 445 tūkst. Eur, iki kurios yra taikomas 0 % arba 5 % pelno mokesčio tarifas.
📌Atitinkamai būtų pastumta toliau riba, nuo kurios yra privaloma mokėti avansinį pelno mokestį.
❗Teisės akte ir toliau siūloma palikti nuostatą – 3 k. didesnį tarifą (15 %) tiems, kas turi daugiau nei 10 legalių darbuotojų.
🤚Gal žinote kitą šalį, kurioje valstybė nustato 3 k. didesnį pelno mokesčio tarifą, jei yra sukuriama daugiau nei 10 legalių darbo vietų?
☑ Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 46(1), 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas


2023-02-28 UŽREGISTRUOTAS DAR VIENAS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PROJEKTAS

📌 Jam pritarus, būtų didinamas pelno mokesčio tarifas nuo 5 % iki 15 % bankams ir kredito unijoms, kuris papildomai skaičiuojamas, jei pelnas > 2 mln. Eur.
❗Dėl šio dalyko planuojamas 100 mln. Eur biudžeto pajamų padidėjimas.
☑ Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 383 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas


2023-02-28 UŽREGISTRUOTAS LMSDĮ PROJEKTAS

📌Jam pritarus, nuo 2024 m. būtų padidinta darbo užmokesčio riba nuo 2 VDU iki 3 VDU, iki kurios nėra mažinama vaiko priežiūros atostogų išmoka, kai asmuo dirba vaiko priežiūros atostogų metu.
📌Dabar galiojančioje vaiko priežiūros skyrimo tvarkoje, jei vaiką prižiūrintis asmuo vaiko priežiūros atostogas yra pasiėmęs dvejiems metams, antraisiais metais net ir gaunant didesnį darbo užmokestį, vaiko priežiūros išmoka nėra mažinama, bet pirmaisiais metais išmoka yra mažinama tai sumai, kuri viršija 2 VDU:
1787,10 X 2 = 3574,20 Eur iki mokesčių, jei vaiko gimimo data yra 2023 m. I ketv.
Daugiau apie vaiko priežiūros išmokas rasite čia.
☑ LMSDĮ Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas


2023-02-28 ĮREGISTRUOTAS PVM ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTAS

☝️Atsižvelgiant į išaugusią infliaciją, taip pat išaugusius vartotojų bei gamintojų kainų indeksus, seka išvada, kad apmokestinamojo asmens atlygis išaugo tik nominalia, bet ne realia reikšme. Todėl siekiant išsaugoti mažas įmones ir joms suteiktas tam tikras lengvatas, siūlomas joms naujas teisinis reglamentavimas:
🎯 PVM įstatyme siūloma sumą didinti nuo 45 000 eurų iki 65 000 eurų, t. y., neregistruoti PVM mokėtoju už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas, jei bendra atlygio už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus neviršija 65 000 eurų.
👍 Palankesnės sąlygos tik paskatins plėtotis jauną verslą, o ne stabdyti veikla ar pasitraukti į šešėlį.
☑ PVMĮ Nr. IX-751 71, 92 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“