Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Pelno mokestis ir COVID

2020 05 27

Ar taikomos pajamų natūra nuostatos, kai darbdavys nacionalinio karantino metu imasi papildomų apsaugos priemonių reikalingų darbuotojų apsaugojimui nuo COVID-19 grėsmės?
Tuo atveju, kai darbdavys nacionalinio karantino metu, siekdamas užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, veiklos tęstinumą ir sklandumą dėl COVID-19 grėsmės, savo darbuotojams apmoka tam tikras paslaugas, įsigyja tam tikras prekes, ar leidžia naudotis įmonės turtu, tokiu būdu apsaugodamas dirbančius darbuotojus, atliekančius įmonei svarbias užduotis, pajamų natūra nuostatos netaikomos, nes laikoma, kad tokias išlaidas įmonė patiria savo, o ne darbuotojo naudai.
Tokios įmonės patirtos išlaidos gali būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Įmonė vidaus tvarkoje turi nusimatyti, kokios paslaugos/prekės ir kokias funkcijas atliekantiems darbuotojams (konkretiems/visiems darbuotojams) bus apmokamos.
Pavyzdžiui, jei įmonė numatys, kad darbuotojams, kurių darbo funkcijos yra svarbios įmonės veiklos tęstinumui, sklandumui, įprastai į darbą iš namų/ iš darbo į namus vykstantiems viešuoju transportu (kai darbo funkcijų atlikimui automobiliai nereikalingi ir nebuvo suteikti) ir negalintiems vykdyti darbo funkcijų iš namų, nacionalinio karantino metu vykimui į darbą/ parvykimui iš darbo bus apmokamos taksi/pavėžėjimo paslaugos arba suteikta galimybė vykti įmonės turimais automobiliais, tokios įmonės patirtos išlaidos galės būti priskirtos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos, ir nelaikomos darbuotojų pajamomis.

Daugiau: https://www.vmi.lt/cms/aprasymas/-/asset_publisher/Djwe6gNL5Io9/content/dazniausiai-uzduodami-klausim-3


2020-05-05 pakeistas DK pagal kurį nuo 2020-07-30 Valstybinė darbo inspekcija atlikdama Darbo kodekso įgyvendinimo stebėseną, turės papildomai pateikti duomenis apie teigiamas bei neigiamas DK įgyvendinimo pasekmes dėl:
1) komandiruotiems darbuotojams taikomų darbo sąlygų pažeidimų bei
2) gautų pranešimų apie komandiruotus darbuotojus skaičių (pagal komandiravimo tipą; valstybes, iš kurių komandiruojami darbuotojai; veiklos sektorių, į kurį komandiruojami darbuotojai; komandiruotės trukmę).
Tikėtina, kad atsiradus naujoms eilutėms stebėsenos ataskaitose, VDI žvilgsnis bus labiau nukreiptas į komandiruotėms taikomų sąlygų vykdymą, nukrypimus ir pažeidimus.
Primename, kad pranešimus apie komandiruotes reikia teikti Sodrai, jei yra pareiga juos teikti.

Teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b5fb93d2944111eaa51db668f0092944

Sodros informacija apie komandiruotes: https://www.sodra.lt/lt/naujienos/lapkriti-lietuvoje-idarbinti-beveik-6000-uzsienieciu

https://www.sodra.lt/lt/naujienos/daugeja-gyventoju-komandiruojamu-i-uzsieni-ka-reikia-zinoti


Jei jūsų darbo užmokestis vėluoja, turėtumėte žinoti, kad jums priklauso:

0,07 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, jei darbo užmokestis išmokėtas vėliau nei sekančio mėnesio 10 d. d.
Vidutinis darbo užmokestis už kiekvieną dieną po atleidimo datos, jei atleidus jus iš darbo buvo atsiskaityta vėliau nei yra atleidimo data. Netesybos negali viršyti 6 mėn. mėnesių darbo užmokesčio dydžio.
Jei darbdavys nesutinka kompensuoti darbuotojui nuostolius dėl pavėluotai atlikto darbo užmokesčio išmokėjimo, galima kreiptis į darbo ginčų komisiją, kuri skundus nagrinėja nuotoliniu e-būdu. Tokiu atveju darbuotojas turi pateikti e-parašu pasirašytą prašymą išnagrinėti ginčą.

Šaltinis: Darbo kodeksas

https://www.vdi.lt/Forms/DGK.aspx


2020-05-20 užregistruotas GPM įstatymo keitimo projektas, kuriam pritarus nuo 2020 m. liepos 1d. būtų keičiama:

Iki 15 % mažinamas GPM tarifas darbo užmokesčiui ir kitoms pajamoms, kurių apmokestinimui dabar taikomas 20 % GPM tarifas. Šis tarifas būtų taikomas tik toms pajamoms, kurių išmokėjimo data yra nuo 2020-07-01 iki 2020-12-31 be jokių vertinimų, kokio periodo pajamos yra mokamos.

Atgaline data keičiamas 2020 m. metinis ir mėnesinis NPD, kai mėnesinio NPD formulė būtų:
NPD = 400 – 0,19 x (DU – 607), kai dabartiniu metu taikomas NPD = 350 – 0,17 x (DU – 607).
Pritarus dėl NPD keitimo atgaline data, tokia formulė būtų taikoma nuo 2020-01-01.

Pritarus projektui, buhalteriai turėtų:
– perskaičiuoti visas algas už 2020 m. pirmą pusmetį pritaikydami didesnį NPD;
– suskaičiuoti skirtumą ir jį pridėti prie liepos mėnesio darbo užmokesčio.

Dėl šio dalyko reikės patikslinti visas 2020 m. mėnesines deklaracijas bei perskaičiuoti deklaruojamą GPM. Susidariusią permoką gražins VMI, pateikus prašymą, kurį irgi ko gero teiks buhalteriai.
Kadangi tokie perskaičiavimai būtų ypatingai didelė našta verslui, įstatymo projekte numatyta, kad perskaičiavimas būtų daromas, tik jei dėl jo yra abipusis darbuotojo ir darbdavio sutikimas. Jei tokio sutikimo nėra, perskaičiavimas už 2020 m. I pusmetį būtų atliekamas tik gyventojo metinėje GPM311 deklaracijoje.

Projekto pliusai:
– gyventojai gautų daugiau pajamų.

Projekto minusai:
– formulių ir kintamųjų dalyvaujančių algų skaičiavimą keitimas yra našta verslui. Pasiruošimo laikas per trumpas. Galimos klaidos ir algų mokėjimo vėlavimas. Gali būti, kad vietoj to, kad darbuotojai greičiau gautų daugiau, jų algos bus išmokėtos su vėlavimu.
– sumažintas GPM tarifas bus taikomas visoms, pajamoms, kurios išmokėtos per 2020 m. II p. Todėl sąžiningo ir laiku algas mokančio verslo darbuotojai bus nuskriausti, nes gaus mažiau, nei to verslo, kuris vėluodavo mokėti algas ir per 2020 m. II pusmetį sumokės susikaupusias skolas už senus periodus. Įstatymo nuostatos, neuždedančios apribojimo kokio periodo pajamoms taikomas mažesnis GPM tarifas, užprogramuoja didesnius biudžeto nuostolius, kurie nėra susiję su COVID-19, bet yra dėl netinkamai sudėliotų įstatymo nuostatų.
– tie kurie, turi daug pinigų, laimės, nes galės sumokėti 2021 m. algas avansu per 2020 m. gruodį ir dėl to jos bus padidintos 5 % valstybės lėšų sąskaita. Dėl tokių įstatymo nuostatų, numatančių lengvatinio GPM tarifo taikymą ir ateities pajamoms, jei jos yra išmokėtos per 2020 m. II pusmetį, užprogramuoja didesnius biudžeto nuostolius, kurie nėra susiję su COVID-19, bet yra dėl netinkamai sudėliotų įstatymo nuostatų.
– gyventojai, kurie savo darbo sutartyje yra sutarę dėl darbo užmokesčio dydžio po mokesčių, negaus daugiau, nes skirtumas atiteks įmonei. Buhalteriams tokiu atveju reikės perskaičiuoti “popierinę” algą, kuri sumažėtų dėl GPM įstatymo pakeitimo. Sumažėjus gyventojų algai, jų soc. išmokos, skaičiuojamos iš Sodros ar UŽT lėšų, atitinkamai sumažėtų.
– nuo 2021-01-01 vėl reikės keisti mėnesinę NPD formulę, kuri taikoma algų skaičiavimui, ir jinai bus:
NPD = 400 – 0,18 x (DU-MMA). Per dažnas NPD keitimas, našta verslui.
– per daug pokyčių per tokį trumpą laiką. Gyventojai nebesupras kas ir kaip skaičiuojama jų 2020 m. GPM311 metinėje deklaracijoje, kuri bus pildoma 2021 m. pavasarį.
– pritarus projektui, kažin ar buhalteriai galės pasvajoti apie atostogas vasaros viduryje.

Projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/05beba309a9d11eaa51db668f0092944
Lyginamasis var.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1897dc919a9d11eaa51db668f0092944


VMI pakeitė savo nuomonę apie tai, ar pelno nesiekiantys asmenys galės gauti subsidiją, kuris skaičiuojama pagal 2019 m. sumokėtą GPM.
Tai palies asociacijas, viešąsias įstaigas ir kt. pelno nesiekiančius juridinius asmenis.
Ar mikro įmonėms skirtą subsidiją gali gauti kriterijus atitinkančios viešosios įstaigos ir asociacijos?
Taip. Kvietimą teikti paraišką gaus visos pagrindinius kriterijus atitinkančios mikro įmonės.

Daugiau: https://www.vmi.lt/cms/mikroimonems-teikiamos-subsidijos


Buhalteriams apie apskaitą, mokesčius ir COVID

Finansinių ataskaitų aiškinamajam raštui:
2. Gautos subsidijos apskaita, jei taikomi VAS (21 VAS):
2.1. Jei subsidija yra gauta dėl patirtų sąnaudų kompensavimui (prastovų, palūkanų, nuomos mokesčio subsidija), tokia subsidija yra registruojama apskaitoje mažinant kompensuojamas sąnaudas: D 27 K 6 kl.;
2.2. Jei subsidija gauta dėl negautų pajamų, pvz. VMI skaičiuojama subsidija pagal GMP, tokia subsidija yra registruojama apskaitoje parodant pajamas: D 27 K 5.
3. Gautos subsidijos apskaita, jei taikomas 1K-443 įsakymas.
Visos gautos ir panaudotos subsidijos rodomos finansavimo pajamose: D231 K51.
4. Pelno mokestis:
Nepriklausomai nuo to, kokius standartus įmonė taiko, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, subsidija patirtoms sąnaudoms kompensuoti nepriskiriama apmokestinamosioms pajamoms. Šiuo atveju mažinama sąnaudų, kurioms kompensuoti subsidija gauta, suma.
Subsidija, gauta prarastų pajamų kompensavimui, yra priskiriama prie neapmokestinamų pajamų.
Įdomu tai, kad VMI aiškina, jog subsidija mokama pagal sumokėto GPM % yra subsidija dėl sąnaudų kompensavimo, tačiau negali įvardinti kokios sąnaudos yra kompensuojamos.
GPM nėra įmonės sąnaudos, nes yra išskaičiuojamas iš dividendų, iš darbo užmokesčio ar iš kitų gyventojo pajamų. Tai yra gyventojo, o ne įmonės sąnaudos. GPM gali būti įmonės sąnaudos tik tada, kai jis sumokamas iš įmonės lėšų, bet tokiu atveju jis yra neleidžiami atskaitymai.
Kadangi VMI iki šiol nesugebėjo paaiškinti kokios konkrečiai sąnaudos yra kompensuojamos, išmokant subsidiją, kuri skaičiuojama pagal sumokėto GPM %, įmonės gali interpretuoti tokį kompensavimą taip, kaip nori: kompensuojami neleidžiami atskaitymai (pvz. sumokėtas už trečius asmenis GPM, kompensuojamas kitos sąnaudos, kurios nemažina apmokestinamojo pelno ir pan.) . VMI atgaline data gali keisti paaiškinimus ir reikalauti suprasti pelno mokesčio įstatymą taip, kaip jinai norėtų, nors pelno mokesčio įstatyme yra aiškiai parašyta, kad pajamos pripažįstamos pagal VAS nuostatas.
Taigi paliekame jums patiems nuspręsti ką daryti su subsidija, kuri yra gauta pagal 2019 m. sumokėto GPM sumą.

Teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42ead8f0055f11e98a758703636ea610

avnt.lt informacija: http://www.avnt.lt/kita/duk/apskaita/dotacij-pripazinimas

http://www.avnt.lt/assets/Veiklos-sritys/Apskaita/VAS/COVID/finalFA-rengimas-20-04-03FM-kom.+AVNT-po-redaktoriaus-varus.pdf

VMI: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.8/-/asset_publisher/0OhS/content/lietuvos-respublikos-pelno-mokescio-istatymo-apibendrintas-komentaras-2020-04-09-redakcija-/10174


Dvi žinutės:
I. Ne tik Lietuva susiduria su dideliu iššūkių – noru išdalinti greitai pagalbą, kai per trumpą laiką neįmanomą tiksliai nustatyti kas ir kiek turėtų gauti pagalbos.
Visuomenės branda ir kantrumas leistų lėšas panaudoti efektyviau bei išlaikyti iki karantininę sveikatos apsaugą, pensijas ar kt. nesumažintos apimties soc. paslaugas.
Lietuvoje subsidijuojamoms paskolos taikoma daugiau reikalavimų nei Anglijoje. Ir šie reikalavimai daugiau apsaugo valstybę nuo negrąžintų paskolų padengimo iš mūsų visų biudžeto lėšų.
II. Ši žinutė tiems, kurie yra nustebę dėl pastovaus subsidijos gavimo, nes jų dar gelbėti kaip ir nereikia.
Jei gavote už kovą subsidiją kaip savarankiškai veiklą vykdantis asmuo, ir jau jūsų veiklai draudimas dirbti netaikomas, vis tiek gausite subsidiją tol, kol tęsis karantinas ir dar du mėnesius po karantino, nepriklausomai nuo to ar karantino metu jūsų veikla buvo vykdoma ir buvo uždirbamos pajamos, nepriklausomai nuo to ar jūsų banko sąskaitos likutyje yra laisvas milijonas.

Daugiau: https://www.anglija.today/verslas/valstybes-parama–kaip-didelio-masto-afera


2020-05-13 įsigaliojo LRV nutarimas dėl mikro įmonių subsidijų mokamų per VMI.
Įmonės jau buvo pradėjusios teikti paraiškas VMI.
Kvietimus teikti paraiškas dėl vienkartinės subsidijos gavimo gegužės 12 d. gavo ir tos įmonės, kurių pajamos net padidėjo per karantiną.
Kvietimų negavo įmonės nepapuolusios į COVID-19 sąrašą, nors jų pajamos sumažėjo arba dingo dėl karantino.
Manytume, kad jei kitos subsidijos būtų pasirinktos mokėti per VMI, o ne per Užimtumo tarnybą, viskas būtų buvę žymiai greičiau.

0526_1

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/530eb7c0944111ea9515f752ff221ec9


Kad būtų gaunama subsidija iš VMI, kol kas nieko daryti nereikia.

VMI atsiųs laišką į jūsų pašto dėžutę ar jūsų įmonė yra įtraukta į naujos subsidijos gavėjų sąrašą.
Gavus laišką reikės pateikti prašymą dėl subsidijos gavimo
2020-05-12 LRV nutarime nustatyti kriterijai, pagal kuriuos VMI sudarys potencialių subsidijos gavėjų sąrašą.
Sutrumpintai apie kriterijus:
1. 2020-05-01 įmonės darbuotojų skaičius yra ne mažesnis nei 1 ir ne daugiau nei 9;
2. įmonė yra COVID-19 sąraše;
3. įmonė už 2019 m. yra pilnai sumokėjusi GPM;
4. įmonė nėra bankrutuojanti, likviduojama ar pan.;
5. yra kt. reikalavimų (anksčiau gautos paramos dydis, priklausymas įmonių grupei ir t.t.).
Subsidijos dydis:
1. Jei 2019 m. sumokėto GPM suma yra < 1000 Eur, subsidijos suma 500 Eur.
2. Jei 2019 m. sumokėto GPM suma yra nuo 1000 Eur iki 2000 Eur, subsidijos suma 1000 Eur.
3. jei 2019 m. sumokėto GPM suma > 2000 Eur, subsidija = 1/2 viso per 2019 m. sumokėto GPM sumai.
Yra ribojamas subsidijos dydis (20’000 – 200’000 Eur) priklausomai nuo vykdomos veiklos ir nuo anksčiau gautų subsidijų.

LRV nutarimas: http://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-112
VMI informacija: https://www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija/posts/3030988730296170

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“