Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Nuo 2020.11.01 – nauji reikalavimai dėl AB tarybos sudėties

2020 07 20

Nuo 2020-11-01 – nauji reikalavimai dėl AB tarybos (ar kt. priežiūros organo) sudėties, kai yra gautas leidimas prekiauti AB akcijomis biržoje

Nuo lapkričio 1 d. ≥ 1/3 stebėtojų tarybos narių turi:
1) ≥ 1 metus neturėti darbo santykių su bendrove, patronuojančia bendrove ar dukterinėmis bendrovėmis;
2) ≥ 1 metus nebūti bendrovės, patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės vadovu ar valdybos nariu, ar akcininku, kuriam priklausančios akcijos suteikia ≥ kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;
3) nebūti akcininko, kuriam priklauso > 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, bendrovės arba patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės vadovo ar kolegialių organų narių artimi asmenys – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
4) neturėti verslo ryšių su patronuojančia bendrove ar dukterine bendrove ar su juridiniu asmeniu, kurio dalyvė, dalininkė ar steigėja yra bendrovė, patronuojanti bendrovė ar dukterinė bendrovė, nei tiesiogiai, nei kaip turinčios tokių ryšių bendrovės akcininkas, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas. Turinčiu verslo ryšių laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), kuris gauna pajamų iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų, išskyrus atlygį už veiklą vykdant kolegialaus organo nario ar komiteto nario pareigas;
5) paskutinius 2 metus nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko bendrovės, patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
6) nebūti bendrovės kolegialaus organo nariu > 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio pridedant praėjusius bendrovės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ≤ 1 metų laiko tarpas.
Nauja tvarka taikoma, jei priežiūros organo rinkimai yra nuo 2020-11-01.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be8435d0c27111ea9815f635b9c0dcef


Nuo 2021 m. įsigalioja naujas lobistinės veiklos įstatymas, pagal kurį:
Lobistinė veikla – fizinio asmens, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką įstatyme nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai.
Asmenys, kuriems įtakos darymas priskiriamas prie lobistinės veiklos:
– LR Prezidentas,
– LR Seimo, LRV nariai, viceministrai,
– LRV, ministerijų kancleriai,
– parlamentinių politinių partijų vadovai,
– merai,
– savivaldybių tarybų nariai,
– savivaldybių administracijų direktoriai ir jų pavaduotojai,
– kiti valstybės tarnautojai, valstybės pareigūnai,
– kiti asmenys, kurie, pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas, dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant.
Lobistine veikla nelaikoma:
1) viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų veikla įstatymų nustatyta tvarka renkant, rengiant, skelbiant ir skleidžiant viešąją informaciją;
2) asmenų veikla, kai jie valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų iniciatyva ir kvietimu atlygintinai ar neatlygintinai kaip ekspertai ar specialistai dalyvauja susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose dėl teisės aktų projektų rengimo pagal LR teisėkūros pagrindų įstatymą;
3) valstybės politikų, valstybės pareigūnų ar valstybės tarnautojų veiksmai inicijuojant, rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir priimant teisės aktus, atliekami pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas, ir kitų asmenų, kurie pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir priimant teisės aktus, veikla;
4) įstatymų nustatyta tvarka konsultavimosi su visuomene metu gauti pasiūlymai ir vertinimai;
5) peticijos, referendumo, piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės įgyvendinimas įstatymų nustatyta tvarka;
6) fizinio asmens pareikšta nuomonė dėl teisėkūros, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo sistemiškai ir nuolat rengia teisės aktų projektus ir siūlo inicijuoti šių teisės aktų projektų svarstymą teisės aktų nustatyta tvarka ir kai šie teisės aktų projektai rengiami atstovaujant ne savo asmeniniams interesams arba fizinis asmuo reiškia nuomonę dėl teisėkūros ir ši nuomonė reiškiama atstovaujant verslo tikslų siekiantiems juridiniams asmenims arba tokius juridinius asmenis vienijančioms asociacijoms; juridinio asmens pareikšta nuomonė dėl teisėkūros, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo parengia konkretų teisės akto projektą ir siūlo inicijuoti šio teisės akto projekto svarstymą teisės aktų nustatyta tvarka arba kai nuomonę dėl teisėkūros reiškia juridinis asmuo, kuris atstovauja ir (ar) vienija verslo tikslų siekiančius juridinius asmenis ar tokius juridinius asmenis vienijančias asociacijas;
7) specialiuose įstatymuose tiesiogiai nurodytų viešųjų juridinių asmenų veikla, tenkinanti viešąjį interesą;
8) asmenų veikla, kai jie dalyvauja viešuose susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose, kituose viešuose renginiuose ir (ar) renginiuose, kurie viešai transliuojami;
9) asmenų veikla, kai jie viešai skleidžia informaciją visuomenės informavimo priemonėje;
10) politinių partijų veikla;
11) viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų veikla;
12) religinių bendruomenių ir bendrijų veikla bendradarbiaujant su kompetentingomis valstybės institucijomis švietimo, kultūros, šeimos, socialiniais, dorovės ir žmogaus orumo apsaugos klausimais.

Susijęs teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3b4b7220c26f11ea9815f635b9c0dcef

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da0fef90c26e11ea9815f635b9c0dcef


Žinutė ieškantiems finansavimo.

Nuo 2021 m. įsigalios inovacijų skatinimo fondo įstatymas.
Tokio dar nebuvo.
Pagal šį įstatymą bus sukurtas fondas, kuris finansuos:
– investicijas į fundamentinius mokslinius tyrimus ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus,
– į eksperimentinę plėtrą,
– į inovacinę veiklą
Bei sudarys ilgalaikes prielaidas išvardintų sričių skatinamajam finansavimui užtikrinti.
Fondo valdytojas: INVEGA, kuri dėl fondo veiklos bus pavaldi Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.
Fondas nebus juridinis asmuo.
Fondas veiks kaip fondų fondas (tarpininkas lėšų skirstyme)
Iki 2020-12-31 turės būti parengti teisės aktai, dėl šio įstatymo įgyvendinimo. Kol jų nėra, nėra tiksliai aišku, kaip lėšos bus skirstomos ir kas galėtų būti jų gavėjais.

Fondo įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/20cc6a40c26e11ea9815f635b9c0dcef
Technologijų ir inovacijų įstatymo pakeitimas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6a51ac70c26e11ea9815f635b9c0dcef


Ekstremalios situacijos metu gyventojui, parvykusiam iš COVID-19 paveiktos šalies ar turėjusiam sąlytį su koronaviruso infekcijos nešiotoju, nurodyta saviizoliuotis ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos, NVSC pateiks elektroninį siuntimą, o gydytojas nuotoliniu būdu išduos nedarbingumo pažymėjimą 14 k. d.
Už šį nedarbingumo laikotarpį ligos išmoka bus mokama įprasta tvarka.
Ligos išmokos bus mokamos visiems, turintiems teisę gauti šią išmoką, už vaikus iki pirmos klasės, nepriklausomai nuo to kur vaikas buvo ugdomas iki karantino.
Ligos išmokas gaus visi ją gauti teisę turintys seneliai, kuriems buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai prižiūrėti anūkus darželinukus, priešmokyklinukus, pradinukus ar asmenis su negalia iki 21 metų.
Norint gauti ligos išmoką reikia būti pateikus neterminuotą ligos išmokos prašymą „Sodrai“. Prašymą galima pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui www.sodra.lt/gyventojui. Pateiktas neterminuotas prašymas galioja visiems ateities ligos atvejams.

Ligos išmokos paprastai yra išmokamas per 17 d. d. pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui ir gavus visus reikiamus dokumentus bei duomenis.

2020-07-10 šalių sąrašas į kurias draudžiama vykti, ar po kurių apsilankymo reikalinga saviizoliacija.
Darbdaviai prieš siųsdami darbuotojus į paveiktas šalis turėtų įsivertinti galimas rizikas dėl darbuotojo negalėjimo iš karto atvykti į biurą, grįžus iš komandiruotės.

2020-07-10 paskelbtas COVID-19 paveiktų šalių sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd0d3950c2b011ea9815f635b9c0dcef

Daugiau: https://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2020/06/20200616_Sodra_ligos-ismokos-pasibaigus-karantinui_PS-002.pdf

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.068516AF734B/asr

0720_1


Iki rugpjūčio 20 d. pratęsiamas GPM dalies paramai prašymų teikimo terminas! Matydami nuolat augančias LBAA puslapio sekėjų gretas, tikime, kad mūsų veikla yra jums naudinga ir reikalinga. Jei dar nepaskyrėte savo 1,2 proc. GPM paramos, skirkite ją Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijai! Gautus pinigus mes panaudosime visų mūsų profesinės bendruomenės labui.
Reikalingi duomenys čia:
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, įmonės kodas: 191616412
2020 m. liepos 2 d. VMI informavo, kad pratęsiamas gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimo paramai terminas: tokiu būdu paremti pasirinktą organizaciją, meno kūrėją, politinę partiją ar profesinę sąjungą pajamas laiku deklaravę gyventojai (t. y., iki šių metų liepos 1 d.) galės iki šių metų rugpjūčio 20 d.

parama_fb

VMI informacija: https://www.vmi.lt/cms/about-vmi/-/asset_publisher/hU6yeb4bVUJN/content/iki-rugpjucio-20-d-pratesiamas-gpm-dalies-paramai-prasymu-teikimo-terminas


Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad darbo kodeksas yra tiek geresnis, kiek jame yra daugiau reikalavimų darbdaviui ir kuo daugiau teisių darbuotojui. Tačiau praktika rodo, kad didelis kiekis teisių ir pareigų darbdaviui sukuria situacijas, kai darbo santykiai lieka šešėlyje.
Pasaulio bankas skaičiuoja indeksą, kuri šalis patogesnė/draugiškesnė investicijai ir darbuotojui įdarbinimui. Lietuva yra 92 vietoje ir ją aplenkia visos kaimyninės šalys išskyrus Lenkiją. Lengvesnis darbo santykių reglamentavimas yra JAV, Šveicarijoje (2 vieta), Danijoje, Latvijoje, Estijoje ir kt. šalyse.
Iš tyrimo valstybių tik Lietuva diferencijuoja įspėjimo termino trukmę dėl priklausymo tam tikrai asmenų grupei. Tokie pertekliniai kaštai nedidina valstybės konkurencingumo ir gali kenkti pačiai saugomai grupei. Įmonės atsargiau sprendžia dėl saugomų asmenų įdarbinimo žinodamos, kad ateityje jų atleidimas bus labai brangus.

0720_2

Informacija pateikta pagal LLRI studiją: https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2020/06/Darbo-sutar–i—nutraukimo-studija.pdf


2020-07-03 priimtas pelno mokesčio įstatymo pakeitimas pagal kurį nuo 2021m. bus taikoma pelno mokesčio lengvata (0%), jei investicija į privatų kapitalą atitinka visas šias sąlygas:
1. investicijos dydis (min: 20-30 mln. Eur) ir darbuotojų skaičius (min: 150-200) (žr. paveiksliuke)
2. ≥ 75% pajamų yra iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos, kai jos gautos įgyvendinant stambų projektą
3. Yra pasirašyta stambaus projekto investicijų sutartis su LRV iki 2025-12-31, kai
4. Reikės auditoriaus išvados dėl atitikimo PMĮ nuostatoms.
5. Lengvata taikoma, jei yra suderinama su ES teisės aktais.
6. Maksimalus investicijos lengvatos taikymo periodas iki 20 metų.
Į investicijos dydį nusidėvėjimo/amortizacijos sąnaudos neįtraukiamos.

0720_3

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/33044200bd2811eab9d9cd0c85e0b745

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“