Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

LBAA kolegijos įžvalgos

2016 10 29

Primename, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo redakcija.

Įžvalgoje paliesime pakeitimus, susijusius su įmonėmis, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, ir kurios teikia paramą.

Tokios įmonės gali teikti paramą, jeigu jos neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, taip pat įsiskolinimų su praleistais mokėjimo terminais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei laiku neįvykdytų skolinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pasirašytus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija), arba pagal sutartis su valstybės garantija. Kitu atveju, parama bus nepripažįstama.

Parama nepripažįstama taip pat, kai ji teikiama šios įmonės dalyviui, kitiems juridiniams asmenims, kuriuose šios įmonės dalyvis turi įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti juridinio asmens veiklą, arba juridiniams asmenims, kurie yra susiję su šios įmonės dalyviu, išskyrus visus atvejus, kai parama teikiama juridiniams asmenims, kurių veikla yra bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, švietimas, sportas, socialinių paslaugų gyventojams teikimas arba visuomenės sveikatos priežiūra.  Su įmonės dalyviu susijusiais juridiniais asmenimis laikomi:

– juridiniai asmenys, kuriuose tas pats dalyvis turi 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų;

– juridiniai asmenys, kurie su dalyviu yra bendrai valdomi ar turi bendrą administracinį padalinį arba kurių valdymo ar priežiūros organe yra pusė ar daugiau tų pačių narių kaip ir dalyvio valdymo ar priežiūros organuose;

– juridiniai asmenys, su kuriais yra įsipareigojęs derinti savo veiklos sprendimus dalyvis arba už kurių prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą yra įsipareigojęs atsakyti dalyvis, arba kurie yra įsipareigoję perduoti visą arba dalį pelno ar suteikę teisę naudoti 1/3 ar daugiau savo turto dalyviui.

Apie suteiktą paramą (paramos gavėją (gavėjus), paramos tikslą, paramos sumą, paramos teikimo laikotarpį) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo privaloma paskelbti savo interneto svetainėje. Tais atvejais, kai paramos teikimas yra tęstinis, informacija apie teikiamą paramą turi būti atnaujinama ne vėliau kaip per vieną mėnesį po atitinkamos paramos dalies suteikimo.

Apie iki 2017 m. sausio 1 d. pradėtos teikti paramos viešinimą skaityti 2016 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. XII-2679 5 straipsnį.

LBAA kolegijos narė

Lina Ulienė

 

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“