Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Informacija parduodantiems gyvenamąjį būstą neišlaikius 10 m.

2022 04 19

Jeigu parduodate santuokoje įgytą savo gyvenamąjį būstą, kurio neišlaikėte 10 m., atkreipkite dėmesį į tai, kad ABU sutuoktiniai paskutinius 2 metus turėtų būti deklaravę savo gyvenamąją vietą šiame būste pardavimo metu, nes pasitaiko atvejų, kad gyvenamąją vietą šiame būste būna deklaravęs tik vienas iš sutuoktinių.
Pvz.:
1 situacija: žmona yra deklaravus gyvenamąją vietą šiame būste ilgiau kaip 2 metus pardavimo momentu (GPMĮ 17 str. 1 d. 53 p.), o vyras dėl tam tikrų aplinkybių yra nedeklaravęs gyvenamosios vietos šiame būste, tuomet pardavus šį gyvenamąjį būstą, neišlaikytą 10 m., žmonai nėra prievolės deklaruoti būsto pardavimo pajamų (1/2 dalies, jeigu nėra vedybinės sutarties dėl kitokių sąlygų) ir mokėti GPM, o vyrui atsiranda prievolė deklaruoti gyvenamojo būsto pardavimo pajamas (1/2 pardavimo pajamų) ir atėmus šio būsto įsigijimo išlaidas (1/2 įsigijimo išlaidų) susimokėti GPM nuo pardavimo ir įsigijimo skirtumo.
2 situacija: Žmona yra deklaravus gyvenamąją vietą šiame būste ilgiau kaip 2 metus pardavimo momentu (GPMĮ 17 str. 1 d. 53 p.), o vyras yra deklaravęs gyvenamąją vietą šiame būste trumpesnį laikotarpį, negu 2 metai. Tokiu atveju, jeigu vyras per 1 metus po gyvenamojo būsto pardavimo, kuriame jo deklaruota gyvenamoji vieta, įsigys kitą gyvenamąjį būstą ir jame deklaruos savo gyvenamąją vietą, jam prievolės deklaruoti ir mokėti GPM nebeliks (GPMĮ 17 str. 1 d. 54 p.).
Žinutė kartojama, pirminis paskelbimas 2021-07-14.

Daugiau: https://www.vmi.lt/evmi/ar-privaloma-deklaruoti-gautas-nekilnojamojo-turto-pardavimo-pajamas-

https://www.vmi.lt/evmi/lengvatos3?#kuriais-atvejais-gyventojo-gautos-nekilnojamojo-turto-pardavimo-pajamos-neapmokestinamos-gyventoj%C5%B3-pajam%C5%B3-mokes%C4%8Diu


Statistika išsiuntė laiškus duomenų teikėjams, kuriuose informuoja, kad keičiasi ataskaitų priėmimo būdas ir el. paštu ataskaitos nebebus priimamos.
Statistinės ataskaitos teikiamos internetu e.Statistikos sistemoje: http://estatistika.stat.gov.lt/apie-estatistika/norintiems-pradeti.html
Paveiksliuke tokio pranešimo tekstas.
Pvz. TUI-1 ataskaitą sudaro 27 lapai, o kad ją užpildyti instrukcija susideda iš 9 lapų. Ataskaitos pildymui būtina sudaryti balansą ir nurodyti nuosavybės pokyčius. Ataskaitos pateikimo terminas balandžio 20 d. už 2022 m. I ketv.
Įdomu tai, kad didžioji dalis verslo, ypač mažojo šiai datai beveik niekada neturi teisingų duomenų arba neturi daugiau nei 50 % duomenų. Bet apie tai kiek yra iškraipomi duomenys, kai yra neadekvatūs jų teikimo terminai ir sudėtingas pateikimo būdas, niekada nebuvo atliktas joks tyrimas.
Buhalteriai teikia duomenis, pagal kuriuos galvojama, kad matomas tikras vaizdas apie būklę versle.

04-19-1


Nuo 2022-04-02 galioja 2022-04-01 pakeistas Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašas.

Kadangi tai yra sprendimas, jo nelydi jokie dokumentai ar paaiškinimai, kuriuose būtų nurodyti skirtumai, kas ir kodėl buvo keičiama.

Naujas teisės aktas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/278b0200b1d311ec8d9390588bf2de65

Iki 2022-004-01 galiojo šis LRSAM sprendimas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa3766b0e0a311eaabd5b5599dd4eebe


Žinutė nemokamai  apgyvendinusiems Ukrainiečius

Jei jūs suteikėte Ukrainiečiams nemokamai naudotis jūsų nuosavybei priklausančiu būstu, galite gauti 150 Eur už vieną apgyvendintą Ukrainietį, o už kiekvieną paskesnį, apgyvendintą tame pačiame būste – po 50 eurų per mėnesį.
Būtina sudaryti panaudos sutartį, kurioje nustatoma, kad komunalines paslaugas ir kitas išlaidas būtinas būsto išlaikymui apmoka panaudos davėjas (savininkas). Daugiau: https://mcusercontent.com/6f23add169b00eb70b990bfe7/files/c7634fc2-8a26-62be-130c-ff8516f80b82/panaudossutartissablonas_V4_UA.01.docx
Kompensacijas moka savivaldybės, pagal jose nustatytą tvarką. Visais atvejais joms reikės pateikti panaudos sutarties kopiją ir prašymą.
Savivaldybės gali nustatyti papildomus reikalavimus dėl kompensacijos išmokėjimo.
Rekomenduojame kreiptis į savivaldybę dėl paaiškinimų.
Savivaldybė įsitikinusi (pagal RC duomenis), kad turto savininkas yra tas pats, kas prašo kompensacijos, priima sprendimą dėl kompensacijos išmokėjimo.
SADMĮ nėra nustatyta, kad būtų privaloma registruoti panaudos sutartis RC.

Vilniaus savivaldybės informacija

https://vilnius.lt/lt/2022/04/06/kompensacija-uz-apgyvendintus-uzsieniecius/

https://ukraina.vilnius.lt/ka-galiu-padaryti-del-ukrainos

https://ukraina.vilnius.lt/atvykstantiems-is-ukrainos/

https://vilnius.lt/lt/2022/03/24/nuo-karo-ukrainoje-pabegusiems-i-vilniu-skiriama-socialine-parama

0419-2


2022-04-07 užregistruotas DK pakeitimo projektas, pagal kurį Valstybės ir savivaldybių įstaigų, kurios išlaikomos iš biudžeto lėšų, darbuotojams, kurie augina vaikus iki 3 metų , nustatoma sutrumpinta 32 val./sav. darbo laiko norma, mokant darbuotojui jo VDU. Ši sutrumpinta darbo laiko norma taikoma vienam iš tėvų jų pasirinkimu kol vaikui sukanka 3 metai.
Toks projektas motyvuoja prieš vaiko priežiūrą įsidarbinti valstybinėse įstaigose.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c75e4840b67011ec9f0095b4d96fd400


2022-04-08 užregistruotas PVMĮ keitimo projektas pagal kurį Lietuva renkasi perkelti nustatytas importo PVM lengvatas aptartas 2009/132/EB ir 2006/112/EB direktyvose.
Pritarus projektui importo PVM būtų netaikomas prekėms, kurias įveža valstybinės organizacijos arba kitos, kompetentingų institucijų pripažintos, labdaros ar filantropijos organizacijos, neapmokestinamos, jeigu pirmiau nurodytos prekės yra skirtos kuriam nors iš tikslų:
1. nemokamai išdalyti vienos arba daugiau valstybių narių teritorijas ištikusių nelaimių aukoms;
2. nemokamai naudotis minėtų nelaimių aukoms, paliekant minėtas prekes atitinkamų organizacijų nuosavybei;
3. prekės, kurias įveža nelaimių padarinius šalinančios organizacijos, kurios yra reikalingos joms naudoti per jų veiklos laikotarpį.
Ši išimtis būtų NEtaikoma 5 prekių grupėms:
– alkoholiniams produktams;
– tabakui ir tabako gaminiams;
– kavai ir arbatai;
– transporto priemonėms, išskyrus greitosios medicinos pagalbos automobilius;
– statybinės medžiagos ar statybos įranga, skirtos po nelaimių gyvenamosioms vietovėms atstatyti.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4dfc5cf0b6f511ec9f0095b4d96fd400


2022-03-30 užregistruotas GPMĮ projektas, kurio idėja yra tokia, kad nuo 2023 m. gyventojai galėtų prisitaikyti GPM lengvatą, dėl pagrindinio būsto, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta nuomos mokesčio.
Papildomos sąlygos
Lengvatos suma būtų ribojama 1/10 nuo visų pajamų deklaruotų GPM311.
Lengvata būtų taikoma tik dėl RC užregistruotos nuomos sutarties.
Dėl įstatymo projekte esančių techninių klaidų, ši idėja neįmanoma, jei projekte nurodytas 17 str. nebūtų pakeistas į 21 str., kuriame turėtų būti vardijamos išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias pajamas.
Kitas projekto techninis trūkumas, yra tas, kad, jei turime du gyventojus, kurie gauna vienodas apmokestinamąsias pajamas, bet vienas iš jų dar gauna neapmokestinamąsias pajamas, tai tas daugiau gaunantis, galėtų prisitaikyti didesnę lengvatą, nei tas kuris gavo mažiau, bet mokesčių sumokėjo tiek pat.
Tokia lengvata motyvuotų deklaruoti nuomos sutartis RC ir sumažėtų šešėlinės nuomos pajamos.
LBAA pateikė raštą Seimui dėl nurodytų dalykų taisymo.
Vertinimas:
Idėjai – teigiamai
Techninis formulavimas  – neigiamai


Nuo 2022-04-01 įsigalioja nauja paramos teikimo tvarka, pagal kurią parama laikoma ir ta parama, kuri teikiama į LRV sudarytą sąrašą įtrauktų valstybių pelno nesiekiantiems asmenims arba šių šalių valstybinėms institucijoms visuomenei naudingiems tikslams tenkinti (seniau buvo tik EB šalys, į kurių sąrašą Ukraina nepatenka).
Šis pakeitimas taikomas atgaline data – nuo ekstremalios situacijos įvedimo datos – 2022-03-11.
Toliau lieka galioti nuostatos, kad parama (labdara) nelaikoma, jei ji teikiama arba jos lėšos naudojamos riboto naudojimo prekių įsigijimui (antibiotikai, stiprūs nuskausminantieji, raminantieji ir kt. receptiniai medikamentai) ir perdavimui.
Seimas pasakė, kad paramą receptiniais medikamentais galima teikti, tačiau tokio teisės akto nėra.
Dabartiniu metu Ukrainiečiai gali gauti nemokamai receptinius medikamentus vaistinėse, jei jie atvyksta į Lietuvą, užsiregistruoja kaip pabėgėliai ir gauna receptą iš Lietuvoje licencijuoto mediko SAM nustatyta tvarka.
Tai, kad teikiama parama neatitinka paramos įstatymo, verslui teikiančiam tokią paramą, nėra taikomos jokios lengvatos, kurios taikomos paramai, kuri atitinka LPĮ nuostatas (PVM, PM, GPM).
Fiziniams asmenims tai nėra aktualu, nes dėl suteiktos paramos, jų mokesčiai nesikeičia ar parama atitinka LPĮ nuostatas ar jų visai neatitinka.
LBAA nuo pat karo pradžios aktyviai rūpinosi LPĮ neatitikimu situacijai, teikė siūlymus Seimui, kad būtų pašalinti visi apribojimai verslui ekstremalios situacijos metu dėl paramos pripažinimo. Seimo BFK į dalį pasiūlymų atsižvelgė, bet dėl medikamentų neatsižvelgė.

LBAA pastabos ir BFK atsakymai: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f61ee9a0a38d11ec9e62f960e3ee1cb6
LPĮ pakeitimas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6919713a5fc11ecaf79c2120caf5094
Nepaprastoji padėtis 2022/03/11-2022/04/20: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b621a760a04111ec9e62f960e3ee1cb6

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“