Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Iki 2021-02-15 reikia pateikti duomenis VMI apie 2020 m. išmokas gyventojams

2021 02 03

Mes radome nemokamą įrankį (excel konverterį), kuris padėtų užpildyti deklaraciją.
Radote kitus nemokamus įrankius, dalinkitės.
VMI iki šiol nesugebėjo sukurti jokio įrankio, kuris bent kažkiek palengvintų duomenų teikimą.
Jei jums reikia apjungti duomenis iš kelių programų, Abbyy eFormFiller yra funkcija, kuri leidžia apjungti kelias GPM312 Į vieną.
Duomenų apjungimas: užkraunami duomenys, tada programoje pasirenkama Byla/Apjungimo byla, ir užkraunama kita forma, kurios duomenis norite sujungti su pirmosios bylos forma.

0203_1

VMI išgirdo LBAA pasiūlymą padėti gauti pateiktus suvestinius duomenis ir parengė pagalbines lenteles, kuriose yra duomenis apie GPM313 pamėnesiui bei informacija apie skirtumus tarp GPM312 ir GPM313. Ataskaita susideda iš dviejų lentelių: skirtumai ir detalizacija pamėnesiui.

0203_2

Nemokamas įrankis (excel konverteris): http://www.apskaita-123.lt/gpm312/


Kol galvojam kaip daugiau apmokestinti paprastus gyventojus, Seime 2021-01-29 užregistruoti du įstatymo projektai, pagal kuriuos nebūtų apmokestinama visuomenės poreikiams paimtos žemės ir (ar) kito turto pardavimo už rinkos kainą valstybei pajamos:
– fiziniai asmenys atleidžiami nuo GPM;
– juridiniai nuo pelno mokesčio.
Pajamos už valstybės poreikiams paimto turto išpirkimą gali siekti kad ir 100 mln. Eur.
Tokie teisės aktai sukuria motyvaciją korupcijai ir siekiamybę tvirtinti tokius planus, pagal kuriuos senai nudėvėtas turtas būtų parduotas valstybei be pardavimo mokesčių.
LBAA pateikė raštą Seimui apie nesveiką siūlomų lengvatų potencialą.

Įstatymo pakeitimo projektai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dcad9870621d11eb9954cfa9b9131808

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/78dc28c0621d11eb9954cfa9b9131808


GPM312 išmokų gyventojams deklaravimas VMI.

I. Jei LT įmonės darbuotojas dirbo Estijoje ir pagal teisės aktus buvo pareiga sumokėti GPM Estijai, toks sumokėtas GPM deklaruojamas GPM312 formoje L12 laukelyje nurodant šalį, kuriai buvo sumokėtas GPM.
L12 laukelis, kuriame nurodoma šalis pildomas tik tada, kai reikia įrašyti kitą šalį, kuri nėra Lietuva.
II. Jei LT įmonė darė išmokas užsienio gyventojams ir neturi duomenų apie tų asmenų asmens duomenis, tokiu atveju GPM312 formoje yra nedeklaruojamas to asmens kodas U13 laukelyje, paliekant jį tuščią.
III. Nepamirškite uždeklaruoti dienpinigių ir visai nesvarbu, kad jie nebuvo apmokestinti pagal GPMĮ nuostatas.
IV. Jei GPM312 deklaracijoje yra klaidų, pvz. nurodytas neteisingas išmokas gavusio asmens kodas, deklaraciją reikia teikti iš naujo per 5 dienas po klaidos identifikavimą, nors deklaravimo terminas, kuris yra 2021-02-15, dar nėra pasibaigęs. Kokiu teisiniu pagrindu įmonei yra paankstinamas GPM312 teikimo terminas, VMI pateikti atsakymo negali, bet pranešimus apie sumažintą duomenų teikimo terminą, siunčia automatiškai ir taip pažeidžia MA įstatymo nuostatas dėl visiems vienodų deklaravimo terminų.

Šaltiniai: GPM312 teikimo praktika ir 2021-01-20 LBAA narių nemokami mokymai apie 2020m. GPM312 pildymą.

0203_3

 

0203_4


Juridiniai ir fiziniai asmenys turi prievoles teikti duomenis VMI, ,,Sodrai”, Registrų centrui ir kitoms institucijoms.
Registrų centras yra vienintelė institucija, kuri reikalauja susimokėti 7,39 Eur mokestį už tai, kad buhalteriui būtų suteikta teisė (už įgaliojimo suteikimą) pateikti finansines ataskaitas Registrų centrui.
Žinote daugiau institucijų, kurios už galimybę įvykdyti valstybės prievolę reikalauja susimokėti, dalinkitės.

Daugiau: https://www.registrucentras.lt/p/42


Primename, kad iki 2021-02-15 reikia sumokėti ir pateikti duomenis FR0521 apie per 2020 m. sunaudotą kurą transporto ir kituose mobiliuose įrenginiuose. Akcentai:
– Pirkimo dokumentuose kuras dažniausiai nurodomas litrais, o, kai skaičiuojame mokesčius, reikia tonų. Dėl kuro mažesnio tankio nei vanduo 1000 litrų ≠ 1t. Litrų perskaičiavimui į tonas, naudojami koeficientų lentelėje pateikti vidutiniai dydžiai. Dyzelis: 1000 litrų = 0,84 tonos.
– Skaičiavimui reikės koeficiento, kuris dėl 2020 m. yra 1,24 ir jau yra įdėtas į atnaujintą FR0521 formą.
– Skaičiavimui reikės tarifo, kurio irgi niekur nebereikia ieškoti. Jis įdėtas į atnaujintą FR0521 formą.
Taigi už 1000 litrų dyzelio iki 2021-02-15 reikės sumokėti valstybei 8 Eur aplinkos teršimo mokesčio.

Nuo aplinkos teršimo kuru mokesčio yra atleisti:
1. Automobiliai, kurie yra su veikiančiomis išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemomis, kurių veikimą patvirtina dokumentai.
2. Jei asmens pajamos > 50 % yra iš ŽŪ veiklos.
3. Individualią veiklą vykdantys asmenys.
4. Biodegalai.

Laikoma, kad automobilis turi išmetamų dujų neutralizatorių, jei yra tokie dokumentai (bent vienas iš išvardintų).
1. Pažyma, kad a/m turi tinkamai veikianti katalizatorių iš salono, kuri galioja 2 metus.
2. Tik benzininėms mašinoms: tinka technikinės apžiūros lapas, kuriame nurodyta, kad C0 <= 0,5 ir СH <= 100, reiškia, kad dujų išmetimas vyksta su veikiančiu katalizatoriumi. Jei bent vienas rodiklis yra didesnis, laikoma, kad katalizatoriaus nėra (jis yra bet nebeveikia kaip turėtų veikti).
3. Perkant nauja a/m turi būti atitikties sertifikatas EURO, kuris reiškia, kad a/m turi katalizatorių, tokia pažyma galioja 2 metus iki sekančios technikinės apžiūros, tokiu atveju nereikia pažymos iš salono dėl pirmų 2-jų metų.
4. Daugiau išimčių yra apraše: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E47C6F8FD9E7/xKXRGGNArs

Mokesčio paskaičiavimą tikrina ne VMI, bet aplinkos ministerijos paskirtas asmuo. Baudos dydis: nepaskaičiuotas mokestis x 10.

0203_5

Daugiau: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/aplinkosauginiai-mokesciai/mokestis-uz-aplinkos-tersima-is-mobiliuju-tarsos-saltiniu


2021-01-26 paskelbta, o 2021-01-27 įsigaliojo nauja tvarka dėl pranešimo apie prastovas VDI.

Nebuvo jokio termino pasirengimui ar tinkamam verslo švietimui.
Pranešime dėl darbuotojui paskelbtos prastovos nurodoma:
1. įmonės, įstaigos, organizacijos pilnas pavadinimas arba vardas, pavardė jeigu darbdavys fizinis asmuo;
2. įmonės, įstaigos, organizacijos kodas arba asmens kodas jeigu darbdavys fizinis asmuo;
3. įmonės, įstaigos ar organizacijos (arba fizinio asmens) ERVK kodas
4. bendras darbuotojų skaičius, kuriems paskelbta prastova;
5. paskelbtos prastovos laikotarpis;
6. paskelbtos prastovos rūšis;
7. darbuotojo, kuriam paskelbta prastova vardas ir pavardė;
8. darbuotojo, kuriam paskelbta dalinė prastova, darbo grafikas;
9. įmonės, įstaigos, organizacijos arba fizinio asmens, kai darbdavys fizinis asmuo atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris.
Forma dėl atskirų darbuotojų, kuriems paskelbta prastova – Pranešimas dėl paskelbtos prastovos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEJVU10EZ9PvQapA_9dwUo400QFhjppLshGxRR_c08sErclw/viewform .
Forma dėl darbuotojų grupei paskelbtos prastovos (formai pateikti būtina ,,Google” paskyra): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc2eWgN3E_5lgzFF7TyGq2W4e06ZVGMEp8AOoA2mDRUjSyLQ/viewform
Tvarkos apraše nėra jokių paaiškinimų dėl pereinamųjų nuostatų, ką daryt, jei dėl prastovų, kurios prasideda ar tęsiasi po 2021-01-26, kai buvo teikti senos formos pranešimai.
Formų teikimo metu asmuo nėra identifikuojamas („Google” nėra tinkamas identifikavimas), todėl pranešimus gali teikti bet kas, dėl ko gali būti daug nesusipratimų ar kitokių neigiamų pasekmių verslui.
VDI yra vienintelė institucija, kuri e-laikmetyje nesugeba užtikrinti duomenų gavimo iš įmonę atstovaujančių asmenų, bei užtikrinti perduotų duomenų saugumą ir atitiktį BDAR. ,,Google” formos rodo visą informaciją, nors vartotojui gali reikėti tik vienos įmonės informacijos.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21423b005fb511eb9dc7b575f08e8bea


Primename, kad iki 2021-02-15 visi įsivežantys prekes arba jas gaminantys ar perpakuojantys, turi pateikti 2020 m. pakuotės mokesčio FR0524 deklaraciją bei sumokėti pakuotės mokestį VMI.
Pakuotės mokesčio nėra ir deklaracijos teikti nereikia, jei pagal GPAIS pakuotės kiekis yra < 0,5 t.
Nepamirškite buhalteriui pateikti GPAIS duomenų, visai nesvarbu kiek pakuotės buvo paskaičiuota už 2020 m.
Už GPAIS pildymą atsako įmonės vadovas ir šis duomenų teikimas neturi nieko bendro su buhalterija. Jei jūsų buhalteris daro ir šį darbą, reiškia, kad yra neefektyviai naudojami įmonės resursai.

AM informacija: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/aplinkosauginiai-mokesciai/mokestis-uz-aplinkos-tersima-pakuociu-atliekomis

VMI: https://www.vmi.lt/cms/leidiniai179/-/asset_publisher/Y5Lk/content/mokescio-uz-aplinkos-tersima-pakuotes-atliekomis-deklaracijos-fr0524-pateikimo-tvarka-ir-laukeliu-pildymas/10174;jsessionid=3C3BEB959AB4ADC82051177C5CBF29EF


Jei planuojate atostogas ne pagal orą, bet pagal atostoginių dydį, verta susipažinti, kada atostoginiai bus didžiausi.
Paveiksliuke 2021 m. atostoginių skaičiavimas, kai darbuotojo alga pastovi ir yra 1300 Eur/mėn. ir jis atostogauja 10 d. d. per mėnesį.

0203_6

 

0203_7

Daugiau: https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2021/01/07/news/kada-siemet-verciausia-atostogauti-savo-zodi-tare-ir-finansininkai-ir-klimatologai-17770727


Kada dovanos neapmokestinamos GPM mokesčiu?

1. Jei jas dovanoja pirmos eilės giminės – suma neribojama;
2. Jei jas dovanoja fiziniai asmenys, bet jie nėra pirmos eilės giminės, – iki 2500 Eur/metams;
3. Jei jas dovanoja juridinis asmuo ne pinigais, kuris nėra tavo darbdavys – 100 Eur/metams;
4. Jei jas dovanoja juridinis asmuo, kuris yra tavo darbdavys – 200 Eur/metams.
Jei dovana neatitinka reikalavimų neapmokestinamai dovanai, ji yra apmokestinama:
1. Jei gauta ne iš tavo darbdavio – 15 % GPM (viršijus 120 VDU- 20 %).
2. Jei gauta iš darbdavio – 20 % GPM + Sodros mokesčiai (viršijus 60 VDU- 32 %).
– Pirmos eilės giminės: tėvai, vyras, žmona, vaikas, senelis, bobutė, brolis ir sesuo.
– Nepiniginė dovana: daiktai, paslaugos, dovanų kuponai.
Taigi, jei rūpestingas žentas moka uošvienei kas mėnesį po 300 Eur, jai reikės susimokėti GPM mokestį: (2500 – 300 x 12 ) x 0,15 = 165 Eur.
Uošvienė turės gautas dovanas uždeklaruoti metinėje deklaracijoje, kurioje automatiškai bus paskaičiuotas mokėtinas 165 Eur GPM.
Iš mokesčių pusės dovanomis yra laikomas ir maistas, kurį užsakote atvežimui į artimųjų namus ar radote dėžutę po eglute.

0203_8

Tikras šaltinis: GPM įstatymas.

Grožinė literatūra: VMI leidinys – https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/737112/RM-766.pdf/85520bb5-a6df-423e-90fa-2249bc6d6154?t=1610111204054


Jei atsitiko taip, kad darbdavys liepė pasirašyti prašymą atleisti darbuotoją savo noru iš darbo ir jūs jį pasirašėte, turite teisę per 3 dienas atšaukti šį sprendimą. Tokiu atveju pasirašytas dokumentas atleisti iš darbo savo noru be svarbių priežasčių bus negaliojantis.
Atšaukimas turėtų būti daromas raštu.
Šaltinis: DK 55 str.

Dėl DK taikymo konsultuoja darbo inspekcija: https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=749

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr?

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“