Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Įdarbinote nepilnametį?

2022 06 28

Jo įdarbinimui taikomi papildomi reikalavimai ir apribojimai:
1. Darbo režimui.
2. Darbo trukmei.
3. Darbo pobūdžiui (būtina pasitikrinti ar darbas neįtrauktas į draudžiamų dirbti nepilnamečiam darbų sąrašą).
4. Būtinas tėvų sutikimas.
5. Būtinas mokyklos sutikimas, jei dirbama mokslo metų metu.
6. Būtina asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduota medicininė pažyma su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą.
7. Apie darbų saugos priemones būtina informuoti ne tik darbuotoją (nepilnametį) bet ir jo tėvus.
8. Yra kt. reikalavimų.

Daugiau:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/15b820215cd411e7a53b83ca0142260e

https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2885&lang=lt&


DK nustato atostoginių skaičiavimo tvarką, kai yra tipinis (5 d. d. ar 6 d. d. ) darbo režimas ir leidžia darbdaviui pasirinkti atostoginių skaičiavimo tvarką, kai darbo režimas yra kitoks:
1. Darbuotojas dirba skirtingą darbo dienų skaičių per savaitę.
2. Darbo dienos trukmė yra skirtinga ir nėra pastovi.
DK leidžia darbdaviui pasirinkti kaip skaičiuoti atostoginius tais nestandartiniais atvejais. VDI nagrinėja darbuotojų ginčus, kuriuose jie nesutinka su darbdavio taikoma skaičiavimo tvarka.
VDI pasisako, kad darbdavio taikoma netipinių darbo rėžimų atvejų atostoginių skaičiavimo tvarka yra netinkama, jei pagal ją paskaičiuoti atostoginiai gaunasi mažesni, nei jie būtų, jei būtų siekiama nuosekliai taikyti DK jau aptartų atostoginių skaičiavimo logiką.
Todėl jei darbuotojui taikomas netipinis darbo režimas, darbo sutartyje turėtų būti aiškiai nurodyta kaip yra skaičiuojami atostoginiai ir ši skaičiavimo tvarka nebūtų blogesnė darbuotojui, nei yra taikoma, kai yra tipinis darbo režimas.

Daugiau: https://www.vdi.lt/Forms/TekstasDUK.aspx?ID=597&lang=lt&


Kaip skaičiuojami atostoginiai ir kodėl atostogaujant mėnesio alga skiriasi nuo įprastinės algos dydžio?

Atostoginiai skaičiuojami pagal tris prieš atostogas buvusių mėnesių vidutinį darbo užmokestį, kuris buvo skaičiuojamas už dirbtas dienas.
Būtent tas vidurkio skaičiavimas ir iškreipia atostoginių dydį
Pvz. jei jūsų alga buvo nekintanti ir buvo 1500 Eur/mėn., tai atostogaujant 10 d. d, daugiausiai už tas atostogų dienas gausite, kai 2022 m. II. p. atostogausite rugpjūtį ir rugsėjį.
O liepos, birželio, spalio ir lapkričio atostoginiai bus mažesni, nei darbo užmokestis kuris būtų paskaičiuotas už atostogų dienas, jei atostogų nebūtų.
Atostoginių dydžio nekeičia nedarbingumas, įvairūs priedai nesusiję su darbuotojo darbo rezultatais (pvz. dovana gimtadienio proga).
Bet jei nedarbingumo periodas apima visą trijų mėnesių periodą iš kurio duomenų turėtų būti skaičiuojami atostoginiai, tokiu atveju atostoginiai bus paskaičiuoti pagal darbo sutartyje nurodytą darbo užmokestį. Ta pati taisyklė taikoma, jei darbuotojas buvo vaiko priežiūros ar nemokamose atostogose.
Atostoginiai stipriai padidėja, jei į trijų mėnesių periodą, iš kurio duomenų jie yra skaičiuojami papuola atvejai, kai darbuotojas dirbo nedaug, bet gavo reikšmingą priedą už darbą (pvz. už projekto pabaigą).

Daugiau:

https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2022/01/11/news/paskaiciavo-kuriais-siu-metu-menesiais-atostogauti-apsimoka-labiausiai-tai-gali-stipriai-pakeisti-jusu-planus-21941663

https://www.vdi.lt/Forms/TekstasDUK.aspx?ID=597&lang=lt&


2022-06-17 paskelbta ir nuo 2022-06-18 įsigalioja inventorizacijos atlikimo tvarka visiems, kas taiko viešo sektoriaus apskaitos standartus (valstybinės, biudžetinės įstaigos).

Privatus verslas gali pats nusistatyti (susikurti) inventorizacijos atlikimo tvarką bei kada ji atliekama.
Tai gali būtų kad ir vieno sakinio įsakymas ar tiesiog nurodoma įmonės apskaitos politikoje, kad jei yra atliekama inventorizacija, tai jos atlikimui taikomos LRVN 630 patvirtintos taisyklės, o inventorizacija atliekama pagal atskirus vadovo sprendimus.
Privati įmonė gali nuspręsti, kad inventorizacijos atlikimui taikys kad ir jau negaliojantį LRV1070, kuris buvo privalomas taikyti privačiam sektoriui iki 2022-05-01. Tai kad teisės aktas negalioja, nėra jokio draudimo jį ir toliau taikyti, tik jis taikymo metu tampa vidiniu įmonės dokumentu. Jei įmonė savo apskaitos politikoje buvo pasitvirtinusi, kad taiko LRV1070, jai nieko papildomai sudarinėti nereikia, nebent ji norėtų paminėti kurios nuostatos iš šio nutarimo pas ją nėra taikomos arba taikomos kitaip.
Seniau galiojusi ir dabar negaliojanti inventorizacijos tvarka, kuri buvo taikoma privačiam ir viešam sektoriui: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bae3ca304e2311e4b528d60fe2983631
Valstybės ir kt. biudžetinių įmonių inventorizacijos tvarka taikoma nuo 2022-06-18: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/43c1b5c1edfd11ec8a3a9ec3b65fdf23


2022-06-16 užregistruotas ABĮ projektas, kuriam pritarus minimalus UAB-o įstatinis kapitalas būtų ne 2500 Eur, bet 1000 Eur.
Yra siūlomi kiti pokyčiai dėl e-balsavimo, akcininkų teisių bei protokolų sudarymo.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c64b4ec1ed3011ec8a3a9ec3b65fdf23?


Tie patys mokymai ar seminarai gali būti apmokestinami PVM ir gali būti neapmokestinami PVM.

Viskas priklauso ne nuo seminaro temos, lektoriaus ar vedimo būdo, bet nuo to, kas tuose seminaruose dalyvauja ir kokią profesine veikla užsiima mokymų dalyvis.
Todėl nenustebkite, kai mokymų dalyvių sąraše reikės įrašyti profesinės veiklos pavadinimą.
Jei mokymu metu įgytos žinios bus naudojamos profesinėje veikloje ir jas galima priskirti prie pirminio ar tęstinio profesijos mokymosi, tokie mokymai neapmokestinami PVM. Bet jei mokymu metu įgytos žinios naudojamos asmeniniam gyvenimui, tokie mokymai, kai jų metinė suma viršija 45‘000 Eur yra apmokestinami PVM.
Pvz. psichologijos mokymai buhalteriui bus apmokestinami PVM, o jei tuos mokymus išklausys pedagogas – jie nebus apmokestinami PVM.
Kas tai nustato?
Trys teisės aktai
1. ES PVM Reglamento 282/2011,
2. ES PVM direktyva 2006/112/EEB,
3. PVM įstatymas, kuris turi užtikrinti Reglamento ir direktyvos nuostatų atkartojimą arba jos neprieštarauti, jei to atkartojimo nėra.
Reglamente nustatyta, kad profesiniu mokymu arba perkvalifikavimu turėtų būti laikomas mokymas, tiesiogiai susijęs su amatu arba profesija, taip pat mokymas, skirtas profesinėms žinioms įgyti arba atnaujinti. Profesinio mokymo arba perkvalifikavimo kurso trukmė neturi jokios įtakos šiam tikslui.
Mokymai susiję su asmens kūrybinių galių ir gebėjimų ugdymu, su jo savišvietos poreikių tenkinimu ir pan. (pvz., raiškiojo skaitymo, šaškių, bridžo, dailės būrelių teikiamos paslaugos) nelaikomi profesinio mokymo paslaugomis. O jei už profesinius mokymus apmoka darbdavys, tai gali būti laikoma svarbiu įrodymu, kad asmuo šiuos mokymus naudos profesinėje veikloje.
Pvz. kai darbdavys apmoka už kvalifikacijos reikalingos darbo atlikimui įgijimą, bet tokia paslauga yra apmokestinama PVM: Vairavimo mokymo paslaugos profesiniu mokymu laikomos tik tokiu atveju, jei aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad šis mokymas yra skirtas profesinėms žinioms įgyti arba atnaujinti. Todėl A, B ir BE kategorijų vairavimo mokymo kursai neapmokestinami PVM tik tuomet, jei jie reikalingi, kad juos lankantis asmuo galėtų užsiimti savo profesija (vairuotojas, picų išvežiotojas ir pan.).
Todėl Juridiniai asmenys, teikiantys mokymų paslaugas, turi turėti įrodymus, kad teikiamų mokymo paslaugų tikslas – suteikti žinių, reikalingų profesijai ir fakto, kad už mokymus apmokėjo darbdavys nepakanka.
Pirmiausia, vertinant ar mokslas/mokymai priskiriami profesiniam mokymui, reikėtų atsižvelgti į tokių mokymų tikslą.
Pvz., jeigu mokymo paslaugų tikslas yra asmens parengimas būsimam darbui, už kurį gaunamas atlyginimas arba mokymai yra skirti atnaujinti ir/ar pagilinti turimas žinias tam, kad būtų pagerinta esamo darbo kokybė, tai tokių paslaugų teikimas priskiriamas prie profesinio mokymo paslaugų. Tačiau, jei teikiamos paslaugos tikslas ir paskirtis – pateikti paslaugos gavėjui konkrečius verslo patarimus, paaiškinti konkrečią situaciją ir pateikti išvadas kaip ją išspręsti, tai tokia paslauga savo esme laikoma ne profesinio mokymo, o konsultacine paslauga.

Šaltiniai:

1. PVM reglamentas 282/2011 (aukščiausias teisės aktas pagal hierarchiją, jei yra skirtumai): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32011R0282&from=lt&

2. PVM direktyva:

Santrauka: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=legissum%3Al31057

2006/112/EEB direktyva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32006L0112&from=LT

3. PVM įstatymas, 22 str.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.163423/asr


Žinutė tiems, kurie 2019 m. neterminuotai sustabdė pensijų kaupimą!

Primename, kad nuo liepos 1 d. įmokų pervedimas bus atnaujinamas automatiškai, jei iki birželio 30 d. neatsisakysite įmokų pervedimo atnaujinimo.
Pensijų kaupimo dalyviai, kurie nepageidauja, kad jų pensijų įmokų pervedimas būtų atnaujintas automatiškai, iki 2022 m. birželio 30 d. turi pateikti „Sodrai“ atsisakymą raštu. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui, paštu arba atvykus į „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių.
Kaupimo dalyviai, kurie 2019 m. neterminuotai sustabdė įmokų pervedimą, bet kuriuo metu gali savo iniciatyva pateikti pensijų kaupimo bendrovei prašymą atnaujinti pensijų kaupimo įmokų pervedimą.


2022-06-16 net 41 Seimo nariai užregistravo GPMĮ projektą ,,PILNATIS”.

1. Pritarus projektui naikinamos abi NPD formulės ir lieka viena formulė, kuri būtų taikoma beveik du metus atgal – nuo 2021-01-01. To dar Lietuvoje nebuvo!
2. Projektas nustato VMI pareigą panaudoti laiko mašiną ir priimti metinių gyventojų pajamų mokesčių deklaracijų pildymo pakeitimus iki 2021-12-30. Visi gyventojai, kuriems taikomas NPD, turėtų teikti iš naujo 2021 m. pajamų deklaracijas dėl keičiamo NPD atgaline data. Sumažėjus 2021 m. gyventojų deklaracijose GPM, biudžete atsirastų lėšų trūkumas dėl paramos pervedimo, kuri neturėjo būti pervesta.
3. Projekto rengėjai pamiršo, kad 2022-06-01 jau įsigaliojo GPMĮ pakeitimas pagal kurį atgaline data (nuo 2022-01-01) jau nuo 2022-06-01 yra taikoma pakeista pirmoji NPD formulė.
4. Projekto rengėjai palyginamajame GPMĮ projekte turėjo nurodyti dabartinu metu galiojančio įstatymo nuostatas, nurodant kas keičiama. Faktai tokie, kad 2022-06-16 palyginamasis projekto palyginamoji versija neturi nieko bendro su 2022-06-16 galiojančiu teisės aktu.
5. Taip nekvalifikuotai parengto ir teisėkūros principų neatitinkančio teisės akto dar neteko matyti. O gal jums teko

Paveiksliukuose NPD pokyčiai 2022 m. ir 2022-06-16 užregistruotas projektas.

2022-06-16 Projektas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1e695570ed7c11ec8a3a9ec3b65fdf23

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6d526a70ed7f11ec8a3a9ec3b65fdf23

2022-06-16 galiojantis GPMĮ: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.171369/asr

2022-06-16 projekto lyginamasis variantas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/50b6f5c0ed7f11ec8a3a9ec3b65fdf23?jfwid=vhtm8bc7m

0628-1


Ukrainiečius priėmusiems gyventojams ir verslui kompensacijos bus mokamos ilgiau – pusę metų vietoje trijų mėnesių. Būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai, kurie apgyvendino Ukrainos karo pabėgėlius, savivaldybėms turėtų teikti pakartotinus prašymus kompensacijoms gauti, o kompensacijas jau gaunantys – kreiptis dėl jų pratęsimo.
Išplėstas galimų apgyvendinti patalpų ir kompensacijų gavėjų ratas.
Jeigu būsto panaudos sutartis buvo sudaryta trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, tačiau tie patys apgyvendinti ukrainiečiai lieka ir toliau gyventi tame pačiame būste, kreipiantis dėl kompensacijų mokėjimo laikotarpio pratęsimo turėtų būti pateikiamas papildomas susitarimas dėl panaudos sutarties pratęsimo (tos pačios panaudos sutarties pakeitimas, o ne nauja būsto panaudos sutartis).

Daugiau: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ukrainiecius-prieme-gyventojai-ir-verslas-kompensacijas-gaus-puse-metu

Teisės akto, kuriame būtų pakeistas 3 mėn. terminas į 6 mėn. terminą, neradome. Čia senas SADM įsakymas, šalia kurio nėra jokios informacijos, kad jis buvo keistas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bd9a15f6b51711ec9f0095b4d96fd400

LBAA FB įrašas

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“