Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Dėl gyventojų nekilnojamojo turto, kuris viršija 220 000 eurų, NT mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo iki 2016 12 15 d.

2016 12 01
 1. Aktualu tiems fiziniams asmenims, kas turi deklaruoti ir susimokėti nekilnojamojo turto mokestį iki 2016 12 15 dienos .
 2. Pakeistos Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-47 „Dėl Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“:
 3. Pakeitimo esmė– NTMĮ 7 straipsnio 6 dalies nuostata pripažinta prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 38 straipsnio 1, 2 dalims.“
 4. Todėl , atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. KT24-N14/2015 „Dėl apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu“ (toliau – Konstitucinio Teismo nutarimas), kuriuo 2011 m. gruodžio 21 d. NTMĮ 7 straipsnio 6 dalies nuostata „Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta neapmokestinamoji vertė taikoma visam šiame punkte nurodytos paskirties nekilnojamajam turtui, kuris nuosavybės teise priklauso šeimos nariams arba yra jų įsigyjamas“ pripažinta prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 38 straipsnio 1, 2 dalims.“
 5. Įsakymu pakeistas 3.1 papunktis ir jis išdėstytas taip:
 6. „3.1. apmokestinamasis nekilnojamasis turtas (ar jo dalis) – fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantys ar jų įsigyjami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai (patalpos), žuvininkystės statiniai ir inžineriniai statiniai, esantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurių bendra vertė (susumavus nekilnojamojo turto vienetų mokestines vertes) viršija 1 milijoną litų (2014 m. ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais) arba 220 000 eurų (2015 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais) (toliau – apmokestinamasis NT).
 7. Apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį už 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį, turi būti vadovaujamasi Konstitucinio Teismo nutarimu ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, sutuoktiniams, apskaičiavusiems ir sumokėjusiems nekilnojamojo turto mokestį (įvykdžiusiems prievolę) už 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį, nekilnojamojo turto mokestis nebus perskaičiuotas ir sugrąžintas.
 8. Jei už 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį nekilnojamojo turto mokestis nebuvo deklaruotas ir nebuvo sumokėtas arba buvo deklaruotas, bet nebuvo sumokėtas, nekilnojamojo turto mokestis už visą 2012–2014 m. mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuojamas, taikant individualią 1 milijono litų neapmokestinamąją vertę kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise valdančiam ir / ar įsigyjančiam NTMĮ 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte išvardytų paskirčių apmokestinamąjį NT. Individuali vertė turi būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems turtą bendrąja jungtine nuosavybės teise, t. y. bendrąja jungtine nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto vertė yra dalinama sutuoktiniams lygiomis dalimis, jeigu kitaip nenumatyta įstatyme arba sutartyje.
 9. Apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį už 2015 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise valdančiam ir / ar jį įsigyjančiam NTMĮ 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte išvardytų paskirčių apmokestinamąjį NT, yra taikoma individuali neapmokestinamoji 220 000 eurų vertė. Individuali vertė turi būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems turtą bendrąja jungtine nuosavybės teise, t. y. bendrąja jungtine nuosavybės teise valdomo ir / ar įsigyjamo nekilnojamojo turto vertė yra dalinama sutuoktiniams lygiomis dalimis, jeigu kitaip nenumatyta įstatyme arba sutartyje.
 10. Taip pat, apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį už 2015 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, papildoma lengvata taikoma šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir šeimos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nariams priklausančio neapmokestinamojo nekilnojamojo turto vertei. Šiuo atveju neapmokestinamoji nekilnojamojo turto, priklausančio šeimos nariams, vertė didinama 30 procentų ir yra taikoma individualiai kiekvienam iš sutuoktinių jų pasirinktu santykiu. Nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), neįgaliems vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, taip pat vyresniems neįgaliems vaikams (įvaikiams), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, priklausančiam nekilnojamajam turtui 30 procentų neapmokestinamosios vertės padidėjimas nėra taikomas. Kiekvienas iš sutuoktinių gali pasirinkti, kokiu santykiu taikyti neapmokestinamosios vertės padidėjimą 66 000 eurų (220 000 x 30 proc.). Šiuo atveju sutuoktiniai gali:
 1. Įsakyme pateikta nemažai pavyzdžių, kaip reikia apskaičiuoti nekilnojamojo turto mokestį , atsižvelgiant į KT nutarimą.
 2. Internetinė prieiga    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a3cb9b0aff911e6b844f0f29024f5ac

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“