Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

ARBATPINIGIAI

2022 09 06

1️⃣ Jei arbatpinigiai sumokami įmonei į jos banko sąskaitą. Tai yra įmonės 21% PVM apmokestinamos pajamos, iš kurių išmokant priedus darbuotojams, juos reikia apmokestinti kaip darbo užmokestį. Darbuotojui iš 121 eur arbatpinigių lieka 60,5 eur. Į biudžetą yra sumokami mokesčiai: 21 Eur – PVM, 20 Eur – GPM, 21,27 Eur PSD ir VSD, kai 1,77 Eur yra įmonės papildomos sąnaudos, kurios nėra finansuojamos iš gautos 121 Eur sumos.
2️⃣ Jei arbatpinigiai mokami grynais ir juos darbuotojas pasilieka sau. Tokiu atveju arbatpinigius gavęs darbuotojas pats juos turi uždeklaruoti metinėje deklaracijoje (70 kodas) ir susimokėti 15% GPM, ko pasekoje jam liks 103 Eur. Jei gyventojas arbatpinigių neuždeklaruos ir jam užteks jo darbo užmokesčio pajamų pagrįsti patirtas sąnaudas, VMI neturi galimybių įrodyti, kokia dalis arbatpinigių yra neuždeklaruota ir gyventojas pamiršo susimokėti mokesčius.
3️⃣ Jei gautus arbatpinigius darbuotojas atiduoda į bendrą įmonės kasą, jų mokesčių skaičiavimui taikoma 1-o atvejo schema.
4️⃣ Jei arbatpinigiai sumokėti už maitinimo paslaugas, kurioms taikomas 9% PVM, darbuotojas gaus 12% daugiau, nes darbo užmokesčio sąnaudoms dengti liks ne 100 Eur, bet 111 Eur.
5️⃣ Jei arbatpinigiai sumokėti už paslaugas, kurioms taikomas įvairus PVM tarifas (9% ir 21%), arbatpinigiams tenkanti PVM dalis perskaičiuojama pagal apmokestintų pajamų %. Faktiškai į kasos aparatą, reikėtų įmušti atskirai išdalintus arbatpinigius pagal suteiktų paslaugų PVM tarifus.
❗ Lengvatinis 9% PVM tarifas maitinimo paslaugoms taikomas iki 2022-12-31.
LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
Norite žinoti daugiau 👇


DĖL UKRAINOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FORMŲ

Primename, kad nuolatiniams Ukrainos gyventojams, turintiems ribotą darbingumą, neįgalumą ar specialius poreikius (dėl kurių jų gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikomas padidintas MNPD) prie Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos nėra privalu pateikti šį faktą patvirtinančių dokumentų.
❗Jei deklaracijos buvo pateiktos netaikant padidinto NPD, jas galima patikslinti.


2022-08-23 UŽREGISTRUOTAS GPMĮ PROJEKTAS

Jam pritarus, nuo 2023 m. būtų taikomas papildomas 200 eur NPD už kiekvieną vaiką, jei jam <18 m. arba jis dar mokinasi mokykloje.
📌200 PNPD būtų taikomas abiems tėvams per pusę kas mėnesį arba metų gale, padauginus 200 eur iš mėnesių skaičiaus kada jį buvo galima taikyti.
📌Dėl šio pokyčio šeimos pajamos dėl kiekvieno vaiko padidėtų 480 eur per metus, jei šeimos nariai gauna darbo užmokesčio pajamas, kurioms yra taikomas PNPD.
❗Jei gyventojas gauna individualios veiklos pajamas ar kitas pajamas, kurios nepriskiriamos prie darbo užmokesčio pajamų, jam šis pokytis GPM nesumažins ir neturės jokios įtakos jokiems jo mokesčiams.
🌡Projektas motyvuoja auginančius vaikus neužsiimti verslu, bet dirbti pagal darbo sutartį.

Teisės akto projekto lyginamasis variantas


NUO 2022-11-01 YRA UŽDRAUSTA ATLIKTI MOKĖJIMUS GRYNAIS PINIGAIS, KURIŲ VERTĖ VIRŠIJA 5000 EUR

📌 Jeigu atsiskaitymai pagal susitarimą bus atliekami dalimis ir jų bendra suma viršys 5000 eur, bus laikoma, kad sandorio šalys neturi teisės skaidyti sandorio, jeigu taip galėtų būti išvengta >5000 eur ribojimo taikymo.
🔔Pakeitimas liečia visus asmenis, bet yra išimčių 👇 :
📌 Draudimas atsiskaitymams grynais netaikomas, jeigu:
1) kituose įstatymuose yra nustatyti atvejai, kuriais tarpusavio atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorius turi būti atliekami tik negrynaisiais pinigais;
2) tarpusavio atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorius atliekami per įstatymuose nustatytus mokėjimo paslaugų teikėjus, kai LR teisės aktų nustatyta tvarka yra užtikrinamas kliento tapatybės nustatymas (pvz., grynųjų įnešimas į įmonės banko sąskaitą);
3) tarpusavio atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorį negali įvykti negrynaisiais pinigais dėl to, kad šių atsiskaitymų ar mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų teikėjai neteikia reikalingų paslaugų, o pagal sandorį yra būtina atsiskaityti nedelsiant. Tokiu atveju atsiranda pareiga per 10 k.d. pranešti VMI apie įvykusį atsiskaitymą, kuriame turi būti paaiškintos aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima atsiskaityti negrynaisiais pinigais, ir pateikti pinigus gavusio ir mokėjusiojo asmenybės identifikavimo duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, kt. tapatybės identifikavimo duomenys);
4) jei sandoris buvo sudarytas iki 2022-11-01, jam netaikomas 5000 eur apribojimas dėl atsiskaitymų grynais pinigais;
5) draudimas negalioja LR diplomatinėms atstovybėms užsienio valstybėse, LR atstovybėms prie tarptautinių organizacijų, LR konsulinėms įstaigoms;
6) draudimas negalioja karo padėties ir mobilizacijos atveju, jeigu tai būtina užtikrinant valstybės gynybos ar kitų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą bei valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymą.
❗Jei bus pažeista atsiskaitymų grynais ribojimo tvarka, sandoris dėl to netaps niekinis ar (ir) negaliojantis.
📌Atsiskaitymų grynais pinigais kontrolę ir priežiūrą vykdys VMI ir FNTT.
📌Koks valiutos kursas būtų taikomas valiutiniams atsiskaitymams bus puiki vieta ginčams, nes LR mokėjimų įstatymas sako 👇:
“Pagrindinis valiutos keitimo kursas – valiutos keitimo kursas, kurį nurodo mokėjimo paslaugų teikėjas arba skelbia viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurį keičiama valiuta.” O tai reiškia, kad valiutinis atsiskaitymas gali būti įvertintas eur skirtingais kursais.
📌VMI iki 2022-10-31 pateiks deklaracijos apie atsiskaitytas sumas grynais pinigais formą, kuri bus taikoma nuo 2022-11-01.
❗Sankcijos už atsiskaitymų grynaisiais pažeidimus gali siekti iki 4000 eur, nepriklausomai nuo to, kad atsiskaitant grynais buvo sumokėti visi mokesčiai ir tinkamai užpildytos bei pateiktos mokestinės deklaracijos.

Teisės aktas


KOMANDIRUOTĖS

📌Primename, kad jei darbuotojui mokami dienpinigiai, tai jam papildomai kompensuojamos maitinimosi išlaidos, įtrauktos į apgyvendinimo sąskaitą, yra apmokestinamos kaip darbo užmokestis ir yra leidžiami atskaitymai.
📌Paprastai įmonės sumažina dienpinigių sumą maitinimo išlaidų sumai, nurodytai apgyvendinimo sąskaitoje.
📌Jei viešbutis atskirai nenurodė, kiek kainavo darbuotojo maitinimas, dienpinigiai nėra mažinami, o maitinimo išlaidos neapmokestinamos.
📌Dienpinigiai gali būti mokami įmonės darbuotojui, MB nariui arba asmeniui, vykdančiam individualią veiklą pagal pažymą.
📌 IDV atveju dienpinigius moka pats asmuo, kuris vykdo IDV.
📌Jei dienpinigiai paskaičiuoti pagal LRV nutarimo reikalavimus, jie neapmokestinami ir jų suma galima susimažinti juridinio arba fizinio asmens apmokestinamą veiklos rezultatą, nuo kurio yra skaičiuojami metiniai mokesčiai:
PM -JA arba GPM, VSD, PSD-FA.

LRV nutarimas


KĄ SAKO LBAA AKADEMIJŲ DALYVĖ, LBAA BUHALTERĖ PROFESIONALĖ

🚀 “Tam, kas nedrįsta, nenori ir galvoja, kad egzaminas yra tarp kitko, mokyklinis reikalas, tikrai norėčiau parekomenduoti vis dėl to laikyti egzaminą. Aš manau, kad gautas žinias egzamino pagalba mes išlaikom ilgiau. Nes ruošdamiesi laikymui, mes grįžtam prie išgirstos informacijos, įsigilinam, o vėliau gaunam klausimą ir bandome jį spręsti. Pati labai džiaugiuosi, kad laikiau egzaminus, ir rekomenduoju kitiems.
LBAA Akademijos – be galo daug žinių, patirties, kokybiška informacija. Šiemet turėjau 3 patikrinimus. Ir tikrai džiaugiausi, kad žinios pravertė ir mokesčių inspektoriams užduodant klausimus jausdavausi stipriai, kvalifikuotai, jaučiau pagarbą ir iš tikrintojų pusės.”
👋 Kviečiame prisijungti!

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“