Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Apie atostogas

2022 09 20

Primename, kad darbuotojui už išdirbtus pilnus metus priklauso mažiausiai 20 d.d. atostogų.
📌Jei darbuotojas metų eigoje turėjo nemokamas atostogas, jų laikas, viršijantis 10 d.d., neįtraukiamas į dirbtą laiką ir už nemokamas atostogas, kurių bendra suma per metus viršija 10 d.d., atostoginiai nebesikaupia.
📌Jei nemokamos atostogos yra aptartos DK 137 str. 1d., tokios atostogos visa apimtimi įtraukiamos į dirbtą laiką, pagal kurį skaičiuojamos sukauptos atostogos.
📌Už darbuotojui suteikiamas pagal DK 134 str. atostogas vaikui prižiūrėti, iki jam sukanka 3 metai, atostoginiai neskaičiuojami.
📌Jeigu darbuotojas, neatidirbęs už avansu suteiktas atostogas, savo iniciatyva nutraukia darbo sutartį be svarbių priežasčių (DK 55 str.) arba atleidžiamas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (DK 58 str.), darbdavys GALI nuspręsti išieškoti tuos atostoginius, kurie yra neuždirbti ir buvo išmokėti avansu (DK 150 str. 2 d.). Darbdavio taikoma tvarka dėl avansų išmokėtų atostoginių grąžinimo turėtų būti taikoma visiems darbuotojams vienodai.
DK, 137 str. 1d.👇
1. Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia:
1) darbuotojas, auginantis vaiką iki 14 m. – iki 14 k.d.;
2) neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki 18 m. ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki 30 k.d.;
3) vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir atostogų vaikui prižiūrėti metu tėvas jo pageidavimu (motina – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu); šių atostogų bendra trukmė ≤3 mėnesių;
4) darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, arba darbuotojas, pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, – tiek laiko, kiek rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga;
5) darbuotojas santuokai sudaryti, – iki 3 k.d.;
6) darbuotojas dalyvauti mirusio šeimos nario laidotuvėse, – iki 5 k.d.;
7) darbuotojas kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka, – joje nustatytos trukmės.

Teisės aktas


FINANSINĖS PARAMOS JA PROGRAMA

2022-09-02 startavo finansinės paramos juridiniams asmenims, nukentėjusiems dėl karo sukeltos energetinės krizės, kurie investuos į technologijas iškastiniam kurui keisti atsinaujinančiais energijos ištekliais, programa.
📌Paraiškos priimamos iki 2022-10-14
📌Kompensacinė išmoka: iki 50 mln. Eur.
📌Kvietimui numatytas finansavimas: iki 90 mln. Pasiekus 90 mln. eur sumą, paraiškos nebus priimamos.
📌Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos: taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą atsinaujinančios energijos ištekliais (AEI) arba mažinti iškastinio kuro vartojimą, mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį mažiausiai 20% (projekto ribose). Planuojamas ŠESD sumažinimas vertinamas paraiškos teikimo metu, faktinis įgyvendinus projektus nevertinamas. ŠESD sutaupymai perskaičiuojami, jei įgyvendinant projektą planuojama keisti įsigyjamą įrangą. Jei pakeitus įrangą ir perskaičiavus ŠESD sumažinimą nepasiekiama 20% ŠESD kiekio reikšmė, išlaidos nebetinka finansuoti:
1. iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
2. iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus, aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
3. iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra;
4. biogranules naudojančių degiklių, biodulkių gamybos ir deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose su visa susijusia įranga;
5. biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose;
6. šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;
7. kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc. finansuojamo projekto ribose.
📌Reikalavimai pareiškėjui:
1. Pareiškėjas turi būti nukentėjęs nuo karo sukeltos krizės. Laikoma, kad pareiškėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo sąnaudos šilumai gaminti naudojamam kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudaro ne mažiau kaip 3% pareiškėjo išlaidų. Išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis 2021 m. FA, pateiktomis RC, kai pareiškėjas šalia jų pateikia detalizaciją, kurioje atskleidžiamos sąnaudos būtinos kriterijų skaičiavimui. Išorinio tiekėjo šildymo išlaidos nevertinamos.
2. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) restruktūrizuojamas, yra nėra skolingas biudžetui.
3. Pareiškėjui netaikomos ES sankcijos (dėl savininkų kilmės, įsipareigojimų Rusijai, Baltarusijai, dėl kitų ES sankcijų veiklai susijusių su karu Ukrainoje).
📌Subsidijos teikiamos pagal aprašą.
📌Dėl tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo, žr. aprašo 9, 10 ir 16 p.
📌APVA paskelbtas kvietimas.


UŽREGISTRUOTI 3 PVM ĮSTATYMO PROJEKTAI

Antrą rugsėjo savaitę užregistruoti n️et 3 PVM įstatymo projektai, susiję su lengvatinio PVM tarifo taikymo energijos vartotojams:
1. 9% – nuo 2022-10-01 iki 2023-05-01- buitiniams energijos vartotojams, šildymui tiekiamoms gamtinėms dujoms ir suskystintoms naftos dujoms balionuose bei kituose slėginiuose induose, XIVP-1965
2. 9% – nuo 2022-11-01 iki 2023-05-01- buitiniams energijos vartotojams tiekiamai elektros energijai ir gamtinėms dujoms, XIVP-1309(3)
📌Tai yra projektai, kurie bus svarstomi Seime ir kurie gali būti priimti arba nepriimti.
📌Projektuose nėra jokių apribojimų dėl suvartojamo kiekio.
📌Asmuo, kuris sunaudoja daugiau energijos gautų didesnę pagalbą, nei tas, kuris suvartoja mažiau.
LBAA pateikė Seimui savo nuomonę dėl projekto:👇
📍Nepritariame projektui, nes jis nemotyvuoja taupyti resursus.
📍Fizinis asmuo, kuris suvartoja daugiau energijos, gaus didesnę valstybės pagalbą nei tas, kuris suvartoja mažiau.
📍Asmenys, kurie atsisakė renovuoti būstus gaus didesnes kompensacijas, nei tie, kurie sutiko investuoti į tausojančius energijos sprendimus.
📍Asmenys, gyvenantys dideliuose būstuose ir galintys susimokėti už energiją, gaus didesnę kompensaciją, nei tie kurie gyvename mažesnio ploto būstuose ir negali susimokėti už energiją.
📍Ekonominės krizės situacijoje siūlome šioje ir analogiškose lengvatose nustatyti:
– finansavimo ribas pagal suvartojamą kiekį arba
– kitą rodiklį, kuris eliminuotų iš subsidijuojamų asmenų grupės pasiturinčius asmenis ir asmenis, kurie pajėgūs susimokėti už pabrangusius energijos išteklius ir kuriems subsidija nėra paskutinis išgyvenimo būdas.
📍Jei toks apribojimas per sudėtingas ir neįmanomas techniškai įgyvendinti, reikėtų pagalvoti apie kitą pagalbos mechanizmą, nei absoliučiai VISŲ buitinių vartotojų energijos sąskaitų subsidijavimą.
3. 2022-09-10 užregistruotas dar vienas PVMĮ projektas (XIVP-1980), pagal kurį būtų taikomas 9 % PVM elektrai, kai ją perka buitiniai vartotojai.


UŽREGISTRUOTAS PVMĮ PROJEKTAS DĖL 0% PVM KURUI

2022-09-08 užregistruotas PVMĮ projektas, kuriam pritarus nuo 2022-10-01 iki 2023-05-01 būtų taikomas 0% PVM kurui, kuris naudojamas elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginiuose.
📌Pritarus projektui, subsidiją (PVM lengvatą) gautų net ir tie verslai, kuriems energetikos kainų padidėjimas nėra kritinis dalykas ir kurie išsilaikytų ir be valstybės pagalbos.
📌Finansuojamos būtų visos g-bos įmonės nepriklausomai nuo kapitalo kilmės.
🎯Siūlomas sprendimas nėra nukreiptas į tikslines grupes, kurioms labiausiai reikia pagalbos ir kurių išgelbėjimas yra svarbiausias.
📌LBAA pateikė savo nuomonę Seimui:
Nepritariame projektui, nes jis nemotyvuoja taupyti resursus ir lengvatą gaus visa gamyba nepriklausomai nuo jos finansinės padėties ir kiek daug paramos jai reikėtų.
📌Ekonominės krizės situacijoje, kai visiems pagalbos lėšų tikrai neužteks, siūlome šioje ir analogiškose lengvatose nustatyti:
– finansavimo ribas pagal sumokamus mokesčius (įmonės reikalingumą ekonomikai) ir
– įmonės finansinius rodiklius ir tvarumą;
– gamybos šakas, kuriose savikainoje energijos kainos kilimas turi įtaką konkurencingumui;
– kapitalo kilmę.
📌Jei finansiniai rodikliai net ir pakilus energijos kainomis, rodo, kad įmonė yra pajėgi atsiskaityti už brangią energiją ir jos produkcija išlieka konkurencinga, valstybė neturėtų finansuoti kitų gyventojų gerbūvio sąskaitą privataus verslo energijos kainų kilimo.

Teisės akto projektas


VMI KONSULTACINĖ TARYBA

☝️ 2022-09-08 vykusio renginio metu VMI pristatė Konsultacinę tarybą ir VMI veiklos kryptis. Plačiau apie tai skaitykite nuorodose į VMI parengtas skaidres ⬇️
❗️ VMI sukūrė padalinį, priežiūros padalinį, kuris užsiims turtingiausių LT fizinių asmenų priežiūra ir pagalba mokant bei deklaruojant mokesčius.
🎯 Konsultacinė taryba
🎯 VMI veiklos kryptys


JAU KURIS LAIKAS MANO VMI NEVEIKIA

ir neleidžia ‼️ individualią veiklą vykdančiam asmeniui:
1. išsitraukti savo IDV pažymą
2. daryti bet kokius pakeitimus IDV pažymoje (veiklos vykdymo vietą, veiklos kodą, kontaktinius duomenis ar kita svarbią informaciją), kurią PRIVALU atnaujinti, jei keičiasi duomenys.
☑️VMI darbuotojai atsisako padėti, taigi lieka tik laukti.
☑️Juridiniai asmenys perkantys paslaugas ar prekes iš IDV, privalo gauti IDV pažymos kopiją, kad galėtų tinkamai uždeklaruoti ir apmokestinti išmokas fiziniam asmeniui.
☑️Kito būdo kaip pateikti duomenis VMI apie IDV kaip per neveikiančia svetainę, VMI darbuotojai negali pasiūlyti.
☑️VMI neviešina informacijos apie šiuos trikdžius.
☑️Gyventojai patiria papildomas laiko sąnaudas dėl nesėkmingų bandymų pateikti ar gauti duomenis.
❗️LBAA prieš kelias dienas susitiko su VMI valdžios atstovais dėl VMI sistemų trikdžių. Buvo sutarta, kad problemas VMI bandys spręsti, o dėl MANO VMI problemų rašykite: beta.manovmi2@vmi.lt
VMI priims skundus iki 2022-09-30 ir žiūrės ką galima “suremontuoti”.
❗️Ar žinote, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija stabdo finansavimą VMI dėl esamų sistemų “kapitalinio remonto”.


VMI IR SODROS SKELBIAMI DUOMENYS

VMI periodiškai skelbia daugiausia mokesčių tik į VMI sąskaitas sumokėjusių asmenų sąrašą.
2022 m. I p. sąrašo viršuje dominuoja maisto ir energetikos prekybos įmonės.
O kiek Sodrai sumoka kiekviena įmonė atskirai, analogiškos statistikos Sodra neskelbia.
Sodra skelbia duomenis apie VDU:

Abejais atvejais įmonėse buvo po 4 darbuotojus.
Didžiausias VDU – 33‘574 eur įmonėje, kurioje darbuotojų skaičius > 10 buvo 2019/10, kai dabar šioje įmonėje nebėra nei vieno darbuotojo ir VDU didėjimas buvo susijęs NE su darbo užmokesčio kilimu, bet su darbuotojų atleidimo išmokomis.
Šaltiniai:

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“