Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Amžinas klausimas – taikyti ar netaikyti NPD?

2020 02 17

Kodėl 2019 m. metinėje gyventojo deklaracijoje paskaičiuotas mokėtinas GPM, nors gyventojo visos gautos pajamos 2019 m. buvo apmokestinamos GPM jas išmokant? Nesuprantantys NPD taikymo principų, lengva ranka sumeta kaltę buhalteriui, neva jis blogai paskaičiavo.

Yra viskas kitaip:

NPD tai toks dydis, dėl kurio sumažėja darbo užmokesčio suma, nuo kurios skaičiuojamas GPM mokestis. Kuo NPD didesnis, tuo mažiau GPM reikės sumokėti ir gyventojas gaus daugiau. 2019 m. mėnesio NPD nebetaikomas, jei pajamos viršija 2555 Eur/mėn.

Paveiksliukuose galimi atvejai, kai už 2019 m. “išdygsta” mokėtinas GPM metų gale arba atvirkščiai atsiranda grąžintinas GPM:

Tie patys principai galioja ir 2020 m. Tik 2020 m. NPD nebetaikomas nuo 2666 Eur/mėn. ir metinio NPD formulė yra:

Metinis NPD = 5438,28 – 0.17 x MP, kur MP – metines apmokestinamos gyventojo pajamos iki mokesčių (darbo užmokestis, palūkanos, nuoma, turto pardavimo apmokestinamos pajamos ir t.t.).

Formulė išvesta iš MNPD = 350  x 12  – 0.17 x (MP- 607 x 12).

npd

Daugiau: https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1138326/deklaravimo-metas-arteja-simtai-tukstanciu-is-vmi-atgaus-apvalias-sumas-taciau-kai-kam-teks-ir-susimoketi?fbclid=IwAR08aF-NYxh86o-q3LveK_3oKq3JPUF4K1_Wyw5hK2sunQEhkfDuk3yfqJ4


2020-02-11 užregistruotas pelno mokesčio įstatymo keitimo projektas, kuriam pritarus, nuo 2021 m. būtų taikomas 0 % tarifas už tuos mokestinius metus, jei juose yra įvykdytos visos 6 sąlygos:

 1. vidutinis darbuotojų skaičius ≥ 200;
 2. privati kapitalo investicija ≥ 30 mln. Eur;
 3. įmonė yra sudariusi stambaus projekto investicijų sutartį, pagal LR investicijų įstatymo 15’4 str.;
 4. ≥75 % pajamų yra iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prie globos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos;
 5. yra auditoriaus išvada, kuri patvirtinta visus 1-4 punktuose nurodytus reikalavimus;
 6. lengvata neprieštarauja ES teisės aktams (jei bus prieštaravimų, ji negalės būti taikoma).

Lengvatos taikymo maksimalus periodas 20 metų nuo stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos. Tai būtų pirmoji tokio pobūdžio lengvata, kuri taikoma įmonėms, neregistruotoms LEZ zonoje.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84573/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5fa568a3-b975-4ec1-897f-b79890bc4fce&fbclid=IwAR0MHfoOjPjbAMaxpOFNLS3dJDsMWnMOagHn18ttVZXi8u63wfO3AWkmlyo


Jei asmuo pirmą kartą per 10 metų pradėjo vykdyti individualią veiklą, jo pirmųjų metų pajamos apmokestinamos šiais mokesčiais:

 1. GPM (tarifas nuo 5 % iki 15 %),
 2. 37 Eur/mėn. PSD mokestis (6,98 %) tik nuo MMA (607 Eur), jei asmuo nepapuola į valstybės lėšomis draudžiamų asmenų sąrašą arba yra draustas kitur.

Metų gale skaičiuojant apmokestinamas pajamas, nuo apmokestinamųjų pajamų PSD, VSD mokesčių mokėti prievolės nėra. Nėra ir pensijinio stažo už tą periodą, kada nėra skaičiuojamos VSD įmokos.

11 str. 3 d. – Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, ūkininkai bei jų partneriai ir asmenys, vykdantys individualią veiklą, kaip ji apibrėžta GPM įstatyme, vienus metus nuo pirmosios veiklos pradžios socialinio draudimo įmokų gali nemokėti. Pirmosios veiklos pradžia laikoma diena, kurią po 2018-01-01 asmuo pirmą kartą tampa savarankiškai dirbančiu asmeniu. Šios dalies nuostata taikoma ir asmenims, kurie po 2018-01-01 per ne mažesnį kaip 10 metų laikotarpį nebuvo savarankiškai dirbančiais asmenimis.

Daugiau: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/noriu-sumoketi-imokas/vykdau-individualia-veikla?fbclid=IwAR3jNW86h18tEV8UdwFo_xcb0paw9i783jKRcFB9QiWx7Wat2ilhUBB0-MA

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1327/asr


2019-12-27 Patvirtintas 2020 m. vidutinio darbo užmokesčio dydis 1241,40 Eur.

VDU – vidutinis darbo užmokesčio dydis.

Šis dydis naudojamas ,,Sodros” ir GPM mokesčių skaičiavimui:

 1. Dėl GPM mokesčio tarifo padidinimo iš 20 % į 32 % arba 15 % į 20 %:
  • GPM 20 % → 32 %: autoriniai su darbdaviu, tantjemos, darbo užmokestis, MB nario savi poreikiai (02), MB vadovas ne narys – 84 VDU = 104’277.60 Eur;
  • GPM 15 % → 20 %: autoriniai ne su darbdaviu ir visos kitos apmokestinamos GPM pajamos, išskyrus pelno paskirstymą ir individualią veiklą – 120 VDU = 148’968 Eur.
 2. Dėl ribos nustatymo, nuo kada ,,Sodros” mokesčiai (VSD) nebeskaičiuojami:
  • Autoriniai su darbdaviu, tantjemos, darbo užmokestis – 84 VDU = 104’277.60 Eur;
  • Autoriniai ne su darbdaviu, Individuali veikla pagal pažymą, MB nario savi poreikiai (02), – 43 VDU = 53’380.20 Eur.

Ne visais atvejais dings PSD, kai dingsta VSD pasiekus nustatytą ribą. Yra 3 atvejai, kada PSD (6,98 %) mokestis išlieka net ir viršijus nurodytą ribą:

 1. darbo užmokestis,
 2. tantjemos ir išmokos ne MB nariams pagal CPS,
 3. autoriniai iš darbdavio.

gpm_2020

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bb7c7785232511eab86ff95170e24944?positionInSearchResults=38&searchModelUUID=f355c99b-e8c7-43ce-a1fc-e3e6a958fc17&fbclid=IwAR1cP3nBNth4pYZLWjjFJ6qZdGPuudvcU-AxqPozTixZN3jn_2WnYeVJpog


Nekilnojamo turto nuoma.  Kaip turėtų mokėti ir skaičiuoti mokesčius gyventojas. Informacija iš pačio tiksliausio šaltinio: VMI

Atkreipiame dėmesį, kad rašytinės nuomos sutartys nėra privalomos. Gali būti privalomos tik atskirais išimtiniais atvejais: viešieji pirkimai ar kt. atvejai. VMI rekomenduoja turėti rašytines nuomos sutartis visais atvejais, tačiau negali taikyti jokių sankcijų, jei jų nėra.

Video būsto nuomos ABC: https://youtu.be/rsO2QV82_wY


Pelno nesiekiantys asmenys už 2019 m. turės sudaryti naujas finansinių ataskaitų formas, kurių sudarymą reglamentuoja FMĮ 1K-443. AVNT jau paskelbė naujas ataskaitų formas. Prie finansinių ataskaitų yra pridėtos ir aiškinamojo rašto rekomendacinės lentelės (4-7 priedai), kurios nėra privalomos, bet yra daugiau pavyzdinės. Prieduose yra parodyta kaip galėtų būti atskleidžiama informacija apie gautą ir panaudotą finansavimą. Įmonės gali pačios susikurti savo aiškinamojo rašto lenteles apie finansavimo panaudojimą ir gavimą pagal 1K-443 nustatytus reikalavimus.

AVNT taip pat parengė ir PNV taikantiems supaprastintą apskaitą (nėra dvejybinio įrašo), supaprastintos Metinės ataskaitos formą. Supaprastintą ataskaitos formą gali taikyti tik tos įmonės, kurios taiko supaprastintą apskaitą ir atitinka visus šiuos reikalavimus:

 1. neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais metais,
 2. pajamos ir (arba) gautos finansavimo sumos per praėjusius ir už praeitus finansinius metus neviršijo 30 tūkst. Eur.

Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės: http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/pelno-nesiekianci-subjekt-apskaitos-taisykl-s/?fbclid=IwAR3NrJglqxV05p1H1l4WdfOy9Tis-Vhy2n8MKnfKY6HXLoDDUtJMcqBFzng

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eff5aab0042011e9a5eaf2cd290f1944?fbclid=IwAR3YV6mLHx_lBUXQRgDv3RQVHL8YavFDgl15PSsvAG0fo-s-bKifQqbFL-g


BREXIT ir mokesčiai. Yra įjungtas pereinamasis laikotarpis, kurio paskutinė diena yra 2020-12-31. Pereinamojo laikotarpio metu JK iš esmės bus taikoma visa ES teisė, kuri jai galiojo ES iki JK išstojimo:

 1. 2020 m. prekių pervežimui nebus taikomos eksporto/importo procedūros ir bus taikomos tokios pačios procedūros, kurios taikomos kitoms ES šalims.
 2. MOSS paskutinis terminas prašymams pateikti yra 2021-03-31. Prašymų tikslinimo paskutinis terminas 2021-12-31.
 3. 2020 m. PVM deklaravimui FR0600, skaičiavimui ir t.t. JK taikomos tokios pačios taisyklės, kaip kitai ES šaliai.

VMI pranešimas: https://www.vmi.lt/cms/brexit?fbclid=IwAR2oeqQQocl2teqeEst-WBGJCu7l3tRknOt_cTjxCfuceTY9p5WCwEgLyYI

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“