Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

2022-12-23 PRIIMTAS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMAS

2023 01 10

2022-12-23 PRIIMTAS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Kuris bus taikomas nuo 2023 m. ir kuris nustato nauja VMI funkciją: pateikti gautos pelno mokesčio deklaracijos duomenis lėšų administratoriui bei nustato, kad solidarumo įnašas priskiriamas prie neleidžiamų atskaitymų.
📌Solidarumo įnašą mokės: įmonės ir nuolatinės buveinės, vykdančios veiklą žalios naftos, gamtinių dujų, anglių ir naftos perdirbimo sektoriuose ir įpareigotos mokėti skaidrumo įnašą.
📌Lėšos pagal solidarumo susitarimą bus pervedamos į lėšų administratoriaus sąskaitą.
📌Solidarumo įnašo apskaičiavimo bazė ir solidarumo įnašas apskaičiuojami už 2023 metais prasidėjusius mokestinius metus.
📌Jeigu solidarumo įnašo mokėtojas už 2023 metus, pagal PMĮ 11 str., apskaičiuoja apmokestinamąjį pelną ir šį pelną mažina taikydamas investicijų lengvatą (PMĮ 46 prim1 str. 2 d.), solidarumo įnašas skaičiuojamas eliminuojant investicijų lengvatos išlaidas paskaičiuotas pagal PMĮ 46prim1 str. 1 ir 2 dalis.👇
Oficialus teisės akto tekstas
📌Kaip ir kas skaičiuoja Solidarumo mokestį?
📌2022/1854 Reglamentas


PRIMENAME!

Jei 2022 m. gruodžio mėnesio darbo užmokestis yra išmokamas 2023 m., jam turi būti taikoma:
1. 2023 m. NPD formulė;
2. 2022 m. papildomo kaupimo procentas (2,7 %, 3 %).
📍Rekomenduojama prieš skaičiuojant algas paklausti, kada jos bus mokamos, kad nereikėtų jų perskaičiuoti.

📌 Šaltinis


NUO 2023-01-01 ĮSIGALIOJO PVMĮ PAKEITIMAS

‼Pagal PVMĮ pakeitimą nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais, jei tas pats asmuo kontroliuoja kelis ekonominę veiklą vykdančius asmenis, kai bendra šių asmenų pajamų suma >45‘000 Eur IR yra įvykdytos ABI sąlygos :
1. tie asmenys vykdo skirtingo pobūdžio veiklą;
2. nė vienas jų valdymo organas ir (arba) atskiras valdymo organų narys nėra tas pats asmuo.
📌 Pvz.:
👫Vyras ir žmona neturėdami santuokos sutarties kontroliuoja atskirai DU juridinius asmenis:
1. Vyrui priklauso 100 % 🛻autoserviso akcijų, kai autoserviso 12 mėn. pajamos yra 30‘000 Eur ir vyras yra šios įmonės vadovas.
2. Žmonai priklauso 100 % 💅grožio salono įmonės akcijų, kai salono 12 mėn. pajamos yra 30‘000 Eur ir žmona yra šios įmonės vadovė.
Pagal anksčiau galiojusį PVMĮ, abi įmonės bei 👫vyras su žmona turėjo prievolę registruotis PVM mokėtojais ir mokėti PVM pagal PVMĮ.
📌Bet pagal ES PVM direktyvos nuostatas, šiems asmenims nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais, nes jie vykdo skirtingas veiklas ir šioms veikloms vadovauja ne tas pats asmuo. Jei grožio salono ir autoserviso vadovas būtų tas pats asmuo, pvz., žmona, tokiu atveju pagal PVM direktyvą, privaloma PVM registracija būtų teisinga visiems trims asmenims: žmonai ir dviem juridiniams asmenims.
📌Lietuva privalėjo pakeisti PVM įstatymo nuostatas kaip galima greičiau, kitaip jai būtų taikomos sankcijos.
‼Nors įstatymas taikomas nuo 2023-01-01, PVM mokėtojai, kurie buvo nubausti dėl analogiškai nesumokėto PVM iki 2023 m. ir apskundimui nesuėjo senatis, gali kreiptis į teismą dėl VMI sprendimo panaikinimo vadovaujantis ES teismo sprendimu👇
📌Ištrauka iš ES leidinio:
„Komisija imasi veiksmų prieš LIETUVĄ dėl ES pridėtinės vertės mokesčio (PVM) taisyklių nesilaikymo Europos Komisija nusprendė išsiųsti Lietuvai oficialų pranešimą, nes ji tinkamai netaiko PVM taisyklių, kuriomis siekiama palengvinti mažųjų įmonių veiklą. Pagal dabartinę mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) taikomą apmokestinimo PVM schemą Lietuvos mažosios įmonės, kurių apyvarta neviršija 45 000 EUR per metus, neprivalo registruotis PVM mokėtojomis. Tačiau pagal kovos su mokesčių vengimu priemones Lietuva šios nuostatos netaiko mažesnės apyvartos įmonėms, kai jų galutinio savininko bendros metinės pajamos viršija 45 000 EUR ribą, net jei kitos to asmens įmonės yra teisiškai nepriklausomos ir jų struktūra nėra tik dirbtinė. Kovos su mokesčių vengimu ir slėpimu nuostatos leidžia užtikrinti tinkamą PVM surinkimą. Tačiau Komisija mano, kad specialios apmokestinimo PVM schemos netaikymas įmonėms, kurios, nors finansiškai ir susijusios, tačiau vykdo visiškai nepriklausomą ekonominę veiklą, yra neproporcingas ir prieštarauja mokesčių neutralumo principui.
📍Todėl Komisija mano, kad Lietuva pažeidė PVM direktyvą. Lietuva turi per du mėnesius ištaisyti šiame oficialiame pranešime nustatytus trūkumus. Jeigu Lietuva per kitus du mėnesius nesiims reikiamų veiksmų, Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.“
📍Šis PVMĮ pakeitimas yra tik dėl šio ES sprendimo.


PRIMENAME DĖL ALGŲ SKAIČIAVIMO 2023 M.

Primename, kad skaičiuojant darbo užmokestį 2023 m., reikės taikyti šiuos vidutinius dydžius, kai didžioji dalis išliko nepakitusi, žr. pav.

vidutinis

Teisės aktai:
✔️ 2023
✔️ 2022
📌Vidutiniai dydžiai naudojami žalos atlyginimui, esant susitarimams kolektyvinėje sutartyje, kai įmonė sudaro netipinio darbo rėžimo apmokėjimo tvarką ir kt. atvejais
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo


ELEKTROS KOMPENSACIJA

🫵 VMI suderinta pozicija su Finansų ministerija yra tokia, kad elektros sąskaitų kompensacijos turi būti taikomos iki PVM skaičiavimo ir po kompensacijos pritaikymo yra skaičiuojamas pardavimo (pirkimo) PVM. Jei sąskaitoje kompensacijos suma yra nurodyta kartu su PVM, reikėtų patiems atskaičiuoti pirkimo PVM ir perskaičiuoti pirkimo PVM atskaitą.
‼Kompensacija yra ne mokėtinai sumai (skolos nurašymas), bet suteiktai paslaugai, todėl paslaugos apmokestinamojo vertė skaičiuojama iš jos atėmus kompensaciją be PVM.
‼ Jei VMI veikia PVM rizikos taip, kaip turėtų veikti, įmonės, susigrąžinusios visą elektros pirkimo PVM ir nepadariusios PVM perskaičiavimo, gali sulaukti tikrintoju dėmesio ir pritaikytų sankcijų dėl uždidintos PVM atskaitos.
📌Atsakymas yra PVMĮ 15 str. 1 d. ir 7 d. :👇
„15 str. Apmokestinamoji vertė
1. Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro ATLYGIS (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas (pardavėjas) arba jo vardu trečiasis asmuo.
7. Į apmokestinamąją vertę neįtraukiamos:
1) įvairios nuolaidos, suteikiamos prekės tiekimo ar paslaugos teikimo metu;“
📌Elektros tiekėjo nurodyta kompensacija sąskaitoje yra NUOLAIDA (kainos sumažinimas), kuri finansuojama iš valstybės biudžeto. Todėl ši nuolaida turėjo būti nurodyta iki PVM skaičiavimo ir jos suma turi būti sumažinta PVM apmokestinamoji vertė.
📌Galima tik ta pirkimo PVM atskaita, kuri paskaičiuota teisingai (konkrečiu atveju – 370,85 Eur).
📌Paveiksliuke pateikti duomenys, kaip atrodo išrašyta už elektrą sąskaita, ir kaip jinai turėjo būti parašyta ir kaip reikėjo daryti PVM atskaitą.
Šaltiniai:
1. VMI naujienos
2. PVMĮ, 14 str. 1 d.
“5. Atlygis – viskas, kas pinigais ar bet kokia kita forma gauta arba GAUTINA kaip atlyginimas už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas iš pirkėjų (klientų) ir (arba) trečiosios šalies.”

elektra SF


APIE ATASKAITŲ TEIKIMĄ REGISTRŲ CENTRUI 2023 M.

2022-12-15 RC įsakymu nustatyta, kad nuo 2023-01-02 priima finansinių ataskaitų duomenis tik pdf arba ADOC formate.
Kitais formatais ataskaitų negalėsite pateikti.
Oficialus teisės akto tekstas


2022-12-21 PRIIMTAS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Pagal kurį, nuo 2023-07-01 bet kokie teisės aktų projektai turės turėti pagrindimą (poveikio vertinimą) apie tai, kas pasikeis priėmus naują įstatymą.
Taigi, nuo 2023-07-01, papildomai reikės vertinti ir šias naujas įtakas
1. Konkurencijai;
2. Lygioms galimybėms;
3. Klimato kaitai;
4. Reglamentuojamoms profesijoms.
Vienas iš teisėkūros pagrindų įstatymo tikslų yra nustatyti naujų teisės aktų priėmimo tvarką ir kad teisės aktų pokyčiai atneštų didesnę nauda nei žalą.
Oficialus teisės akto tekstas


MOKYMOSI ATOSTOGOS

Darbuotojams savišvietai suteikiamos iki 5 darbo dienų per metus mokymosi atostogos. (135 str.).
📍Tokios atostogos suteikiamos, jei prašymas pateikiamas ≥ 20 d. d. iki atostogų pradžios.
📍Darbdavys neturi pareigos mokėti darbo užmokesčio už savišvietos atostogas, todėl už tas dienas už kurias nėra skaičiuojamas darbo užmokestis nėra skaičiuojamos ir VSD, PSD įmokos.
📍Apie tokias atostogas, kaip ir apie visas nemokamas atostogas (nedraudiminius darbuotojo periodus) reikėtų pranešti Sodrai, teikiant 12SD. Darbuotojas nemokamų atostogų metu gali prarasti socialines garantijas.
📍 Kolektyvinėse sutartyse ar darbdavio vidinėse tvarkose gali būti numatyta, kad už savišvietos atostogas yra mokamas darbo užmokestis. Tai yra įmonės pasirinkimas. Tokiu atveju pranešimas Sodrai neteikiamas.


INDIVIDUALIOS VEIKLOS NAUJIENOS 2023 M.

Primename, kad nuo 2023 m. gyventojai, vykdantys individualią veiklą, galės pasirinkti taikyti kaupimo būdą pajamų pripažinimui.
📍Jei gyventojas taiko pinigų gavimo būdą, jo mokestinis nuostolis, pvz., iš kripto valiutos prekybos sandorių į sekančius metus nepersikelia.
📍Kaupimo būdo niekada nebuvo ir nebus galima pakeisti į pinigų gavimo būdą ir šis dalykas lieka, koks buvo.
📍Bet jei išregistruosite visas IDV ir vėl užregistruosite naujas, naujoms veikloms, bus galima taikyti pinigų principą, jei atitinkate 3 sąlygas:
1. Nesate PVM mokėtojas
2. Nėra pateikta FR0457 forma dėl naujai užregistruotų veiklų.
3. naujos veiklos registracija yra tais metais, kada nebuvo veikianti IDV, kuriai buvo taikomas kaupimo principas.
Pavyzdys:👇
📍Gyventojas viduryje metų išregistravo IDV ir po kelių dienų vėl įregistravo naują IDV, kai naujai IDV gali taikyti pinigų principą, o senajai taikė kaupimo, nes buvo pateikta FR0457.
📍VMI konsultuoja, kad tokiam gyventojui negalima taikyti pinigų principo, nes jo nauja veikla užregistruota tais metais, kada dar buvo vykdoma sena veikla, kuriai buvo taikomas kaupimo principas.
📍VMI sudaryta metinės deklaracijos forma neleidžia deklaruoti tais pačiais metais dvi IDV, kurioms būtų taikomas skirtingas pajamų pripažinimo principas.
📍VMI sako, kad taip parašyta GPMĮ 8 str. 5 d.👇
5. Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą. Kiti individualia veikla besiverčiantys gyventojai individualios veiklos pajamoms pripažinti kaupimo apskaitos principą gali taikyti savo pasirinkimu, laikydamiesi šioje dalyje nustatytų sąlygų. Kaupimo apskaitos principas pradedamas taikyti tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį individualia veikla besiverčiantis gyventojas pasirenka individualios veiklos pajamas pripažinti pagal šį principą arba įregistruojamas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, arba priskiria turtą individualiai veiklai. Individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kurie vietoj pinigų apskaitos principo pradeda taikyti kaupimo apskaitos principą, į šio apskaitos principo taikymo metus pereinančias pirkėjų skolas į individualios veiklos pajamas įtraukia po šių skolų apmokėjimo, tačiau ne vėliau kaip per 3 metus nuo mokestinio laikotarpio, kurį buvo pereita prie kaupimo apskaitos principo, pradžios. Individualia veikla besiverčiantys gyventojai, pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį taiko iki veiklos pabaigos.
✔️ LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
✔️ LR GPMĮ


METINĖS ATASKAITOS VMI IR RC

Dažniausiai teikiamos šios metinės ataskaitos VMI ir RC:
1. NT mokestis;
2. Išmokos gyventojams;
3. Aplinkos teršimo mokestis;
4. Pakuotės mokestis;
5. Avansinis pelno mokestis, I-III k.;
6. Pranešimas apie paskolas >600, atskaitingų asmenų įsiskolinimus >15000, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams;
7. Paramos, labdaros dekLaravimas;
8. Balansas;
9. Susiję asmenys;
10. Pelno mokestis, IV k.;
11. Susijusių asmenų sandoriai >90’000 Eur;
12. Avansinis pelno mokestis;
13. Metinė PVM deklaracija.
‼Dabartiniu metu VMI puslapyje yra 172 ataskaitos.
🙏LBAA ne kartą prašė padaryti nedideles santraukas apie konkrečiai įmonei būdingas metines ataskaitas, kad sumažinti riziką, jog ataskaitos iš viso nebus pateiktos.
❓Spėkite, ar padarė?

VMI_FORMOS


3 SVARBŪS DALYKAI DĖL 2023 M. DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO

1️⃣ Visiems darbuotojams, kurių pilno etato 2022 m. alga buvo < 840 Eur/mėn. arba < 5,14 Eur/val., 2023 metų alga turi būti padidinta iki 840 Eur/mėn arba iki 5,14 Eur/val.
📌O jei darbuotojas dirba kvalifikuotą darbą, tai jo alga turi būti padidinta daugiau.
📌DK nenurodo kiek daugiau, bet kokiu atveju turi būti koreguojamos darbuotojų darbo sutartys, jei minimose darbo sutartyse nurodyta suma eurais, vietoje MMA dydžio.
📌Rekomenduojame darbo sutartyse darbo užmokesčio nustatymui naudoti MMA kaip dydį, kuriam pasikeitus nereikėtų keisti darbo sutarčių kas metai, keičiantis MMA.
Pvz., dėl darbo užmokesčio dydžio nustatymo darbo sutartyje dėl kvalifikuoto darbo:
1-as var.: MMA + ?? Eur
2-as var.: MMA x koeficientas
2️⃣ 2023 m. pasikeitė NPD formulės ir NPD dydžiai neriboto darbingumo asmenims, dėl ko reikės atlikti programavimo darbus algų skaičiavimo programose ar skaičiuoklėse:
1. NPD = 625 – 0,42 × (DU – 840), jei mėnesinis DU ≤ 1926 Eur
2. NPD = 400 – 0,18 × (DU – 642), jei mėnesinis DU > 1926 Eur
3️⃣ Keičiasi papildomo kaupimo 2,7 %, kai vietoje 2,7 % → 3 %
📌Pagal DK darbo užmokesčio dydis yra privaloma darbo sutarties dalis.
📌Jei darbdavys nepakeis darbo sutarčių, kuriose buvo fiksuotas darbo užmokestis mažesnis už 2023 m. MMA, bet mokės didesnį darbo užmokestį nei MMA, jis vis tiek gali būti baudžiamas dėl DK pažeidimo dėl neatlikto rašytinio sutarties koregavimo.
❗️Jei darbuotojo alga 2022 m. buvo < 840 Eur ir jis atostogauja 2023 m., jo atostoginiai negali būti mažesni, nei 2023 m. MMA.
Oficialus teisės akto tekstas


 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“